Bachelor i havbruksdrift og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du satse på en stor og internasjonal næring i vekst? Bachelorgraden i havbruksdrift og ledelse gir deg en brei og næringsrettet utdannelse. Ved fullført studium vil du ha nødvendig kunnskap om drift, biologi, helse og velferd, ledelse, forvaltning og økonomi, samt 15 ukers arbeidspraksis inngår som del av studiet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet omfatter første året først og fremst grunnleggende fag innen kjemi og biologi, men også mer anvendte fag som arbeidsrett, sjømat og kvalitetsledelse. Siden det er et akademisk studium er examen philosophicum også inkludert i det første året. Andre studieår og første semester i tredje studieår, er først og fremst konsentrert om havbruks- og økonomifag. I sjette og siste semester skal studenten ut i praksis i havbruksnæringa innenlands eller utenlands, samt utføre en bacheloroppgave som er en skriftlig oppgave basert på egne innsamla data eller på studier av litteratur.

På grunn av at det er forutsatt noe laboratorie- og feltarbeid kan enkelte funksjonsnedsettelser være begrensende for muligheten til gjennomføring.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. 

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha:

  • god kunnskap om sentrale forhold for etablering og drift av oppdrettsanlegg for fisk
  • kunnskap om etisk og velferdsmessig forsvarlig behandling av levende produksjonsorganismer nytta i akvakultur

Ferdigheter
Studenten skal kunne:

  • kommunisere fagterminologien til de viktigste private og offentlige aktørene i oppdrettsnæringa
  • koordinere planlegging, etablering og drift av fiskeoppdrettsanlegg ut fra tekniske/biologiske kriterier innen forsvarlige økonomiske rammer

Kompetanse
Studenten skal:

  • kunne gå inn i mellomlederstillinger i havbruksbransjen og relaterte næringer
  • kunne utføre faglig selvstendige utgreiinger innen sentrale havbruksrelaterte temaer
  • ha tilfredsstillende kompetanse til videre studier av noen spesialiserte temaer i havbruk

Videre studier

Studiet kvalifiserer blant annet for master i biologi og akvakultur ved Nord universitet. For opptak kreves i tillegg emne innen statistikk.

Karrieremuligheter

Kandidatene er kvalifisert til å jobbe i ulike posisjoner i akvakulturnæringa eller i relatert virksomhet.

Utveksling

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du ha den obligatoriske praksisen i en utenlandsk bedrift, eller reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk. På grunn av at bachelor i havbruksdrift og ledelse ikke har noen valgemner i løpet av studiet, kan det være utfordrende å finne et universitet som har tilsvarende emner. Du bør derfor kontakte din studieveileder tidlig.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter som tilbyr emner innenfor havbruk:

EUROPA

Nederland
University of Groningen
Wageningen University & Research centre
Storbritannia
University of Stirling (Skottland)

AUSTRALIA

James Cook University (Queensland)

CANADA

Vancouver Island University (Nanaimo, British Columbia)
Memorial University of Newfoundland (St. John's)

SØR-KOREA

Pukyong National University (Busan)

USA

International Student Exchange Program (ISEP):
Nord universitet er medlem i ISEP og våre studenter kan studere ved medlemsuniversiteter i USA. Det er rundt 140 ulike universiteter i USA å velge mellom. For mer informasjon se ISEP (www.isep.org) eller ta kontakt med internasjonalt kontor ved Nord universitet. http://www.isep.org/

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i havbruksdrift og ledelse

Tilbys ved:

  • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

42.30 (primær)
47.60 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

204867

Lignende utdanninger