Bachelor i havbruksdrift og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Dette studiet gir deg en tverrfaglige kompetanse innen havbruksbiologi, økonomi og ledelse som er svært relevant for en jobb i havbruksnæringen. Du vil lære om biologisk og bærekraftig sjømatproduksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter, fiskehelse, fiskevelferd, havbruksøkonomi, kvalitetsledelse og HMS i havbruk. Dette kombinert praksisopphold i bedrift og bacheloroppgave gir deg en unik kompetanse som er meget relevant i havbruksnæringen.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Bestått fagkombinasjon og karakterer.
 • Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse.
 • I tillegg må du ha arbeidserfaring og/ eller fagbrev fra havbrukssektoren.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:

 • har bred kunnskap om aktuelle og sentrale temaer og metoder i havbruksnæringen
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor havbruk
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor havbruks-biologi, -økonomi og -ledelse
 • har kunnskap om akvakultur sin historie, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Studenten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer brukt i havbruksnæringen

Kompetanse
Studenten:

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til havbruksnæringen
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer for havbruksnæringen
 • kan formidle sentralt fagstoff innen havbruksbiologi, teknologi og økonomi både skriftlig, muntlig og på web
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor akvakultur og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i havbruksnæringen

Videre studier

Studiet kvalifiserer blant annet for master i biovitenskap ved Nord universitet. For opptak kreves i tillegg emne innen statistikk.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger innen havbruksnæringen avhengig av hvilke tidligere erfaring kandidaten har. Studiet kvalifiserer til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, til å arbeide i offentlig forvaltning og leverandørindustrien for havbruksutstyr og direkte i produksjon av akvakulturorganismer.

Utveksling

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?

Studiet er tilrettelagt for internasjonalisering i fjerde semester. Da skal studentene ha 15 uker praksisopphold i bedrifter nasjonalt eller internasjonalt. Havbruksnæringene er en meget internasjonal næring, og mange av våre nærmeste samarbeidsbedrifter har aktivitet også i utlandet. Danmark, Skottland og Canada er særlig aktuelle steder å reise for internasjonalt praksisopphold.

Du kan også reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk. På grunn av at bachelor i havbruksdrift og ledelse ikke har noen valgemner i løpet av studiet, kan det være utfordrende å finne et universitet som har tilsvarende emner. Du bør derfor kontakte din studieveileder tidlig.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter som tilbyr emner innenfor havbruk:

EUROPA

Nederland
Wageningen University & Research centre
Storbritannia
University of Stirling (Skottland)

AUSTRALIA

James Cook University (Queensland)

NEW ZEALAND

Nelson Marlborough Institute of Technology

CANADA

Vancouver Island University (Nanaimo, British Columbia)
Memorial University of Newfoundland (St. John's)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i havbruksdrift og ledelse

Tilbys ved:

 • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

42.30 (primær)
47.60 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

204867

Lignende utdanninger