Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Namsos

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALKJ

Poenggrenser 2021

 • 43.50 (primær)
 • 49.90 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

204749

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Lyst til å bli legemiddelekspert? Som reseptarfarmasøyt får du kunnskap om hvordan du fremstiller legemidler, hvordan legemidler virker i kroppen og hva de skal brukes til. Vil du bruke din kunnskap til å hjelpe pasienter med å bruke legemidlene riktig? Eller vil du kanskje jobbe med kvalitetssikring av legemiddelproduksjon innen farmasøytisk industri? Som reseptarfarmasøyt har du gode jobbmuligheter- og mulighet til å studere videre på en master i farmasi. På farmasistudiet får du kombinere realfag med helse og det og jobbe med mennesker. Studiet kjennetegnes av varierte læringsaktiviteter og tett kontakt mellom fagansatte og studenter. Bachelor i farmasi tilbys ved studiested Namsos.

Bachelor i farmasi er en profesjonsutdanning som gir farmasøytisk kompetanse. Etter endt utdanning kan kandidaten søke autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Bare farmasøyter med autorisasjon kan ekspedere og utlevere reseptpliktige legemidler.

Studieprogrammet består av kjemiske, farmasøytiske, biovitenskapelige og samfunnsfarmasøytiske emner. I tillegg inngår to emner som er felles for alle de helse- og sosialfaglige bachelorutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Emnene gir blant annet verdifull innsikt i helsepersonellrollen og tverrprofesjonelt samarbeid. En praksisperiode i apotek (fire måneder) inngår i sjette semester. For å sikre arbeidslivsrelevans og styrke farmasøytisk kompetanse, samarbeider studieprogrammet med aktører innen både helsevesenet og næringslivet. I femte semester kan studenten velge mellom å reise på utveksling, eller fordypning i ett av to valgemner: Ett med naturvitenskapelig fordypning innen farmasøytiske tema i akvakultur, og et med samfunnsfarmasøytisk fordypning med fokus på legemiddelbruk i helsevesenet og i samfunnet for øvrig.

Emnene i studieprogrammet gir en helhetlig forståelse for legemidlers kjemi, fremstilling, kvalitet, bruk, effekter og bivirkninger med gradvis progresjon innenfor alle fagområder. Studiet har gjennomgående fokus på pasientsikkerhet og kvalitetssikring, kritisk vurdering og refleksjon, og skal bidra til å legge til rette for livslang læring.

Det er stor variasjon i lærings- og undervisningsformer i studieprogrammet med gjennomgående høy andel studentaktive læringsformer og varierte vurderingsformer. Digitale verktøy inngår som en naturlig del av undervisningen, og deler av undervisningen foregår digitalt.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (Barneomsorgsattest + Legemiddelloven §30a)

Spesielle opptakskrav

Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om sentrale stoffers opprinnelse, kjemiske og fysikalske egenskaper
 • har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
 • har bred kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom
 • har kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder
 • har kunnskap om hvordan rekvirering og bruk av veterinære legemidler kan bidra til å sikre god dyrehelse og mattrygghet
 • har kunnskap om farmasiens historie og farmasøytiske yrkesroller
 • kjenner til nasjonale og globale folkehelseutfordringer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, veilede og tilrettelegge for brukermedvirkning ved reseptekspedisjon og salg av legemidler, medisinsk utstyr og øvrige apotekvarer
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å forstå, samhandle med og veilede brukere, pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell som er i lærings-, mestrings- eller endringsprosesser, herunder kunne motivere og bidra til samvalg av løsninger og egenomsorg
 • kan anvende, vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere informasjon og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan anvende basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder til å undersøke praktiske og teoretiske farmasifaglige problemstillinger
 • kan beherske selvstendig forsvarlig tjenesteutøvelse, herunder reseptekspedisjon, i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • kan beherske relevante laboratorieteknikker blant annet innen fremstilling av sterile og ikke-sterile legemidler
 • kan reflektere over egen farmasifaglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan utføre farmasøytiske tjenester som ivaretar riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse og viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter
 • har innsikt i og forståelse for hvordan legemiddelovervåking, kvalitetssystemer og kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet
 • har digital kompetanse med innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå
 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap til alle aktuelle grupper, og kan initiere, planlegge og gjennomføre tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon, entreprenørskap og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Videre studier

En bachelorgrad i vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav, eksempelvis Master i praktisk kunnskap ved Nord Universitet. Ta kontakt med studieveileder for spørsmål om dette. På nettstedet http://www.farmasifag.no/kan du få et innblikk i hvordan det er å være farmasistudent, hvilke jobbmuligheter som finnes, og hvem som tilbyr farmasiutdanning i Norge.

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke om autorisasjon og få yrkestittelen Reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell, og har særlig kompetanse innen fremstilling, kvalitetssikring, bruk og effekter av legemidler. Farmasøyter kan blant annet jobbe i apotek, på sykehus, i primærhelsetjenesten, i legemiddelindustrien eller hos grossist.

Utveksling

Det vil være mulighet for å søke studentutveksling i studiets femte semester.

Internasjonale studenter kan delta på utvalgte emner i 5. semester. Hvis internasjonale studenter er til stede, vil undervisningen i disse emnene foregå på engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i farmasi

Alle utdanninger innen