Fakta

Lærested:
Sted:
Namsos
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Namsos
Opptakskrav: REALKJ
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 48.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204749
Namsos
Opptakskrav: REALKJ
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 48.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204749

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Lyst til å bli legemiddelekspert? Som reseptarfarmasøyt får du kunnskap om hvordan du fremstiller legemidler, hvordan legemidler virker i kroppen og hva de skal brukes til. Vil du bruke din kunnskap til å hjelpe pasienter med å bruke legemidlene riktig? Eller vil du kanskje jobbe med kvalitetssikring av legemiddelproduksjon innen farmasøytisk industri? Som reseptarfarmasøyt har du gode jobbmuligheter- og mulighet til å studere videre på en master i farmasi. På farmasistudiet får du kombinere realfag med helse og det og jobbe med mennesker. Studiet kjennetegnes av varierte læringsaktiviteter og tett kontakt mellom fagansatte og studenter. Bachelor i farmasi tilbys ved studiested Namsos.

Bachelor i farmasi er en profesjonsutdanning som gir farmasøytisk kompetanse. Etter endt utdanning kan kandidaten søke autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Bare farmasøyter med autorisasjon kan ekspedere og utlevere reseptpliktige legemidler.

Studieprogrammet består av kjemiske, farmasøytiske, biovitenskapelige og samfunnsfarmasøytiske emner. I tillegg inngår to emner som er felles for alle de helse- og sosialfaglige bachelorutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Emnene gir blant annet verdifull innsikt i helsepersonellrollen og tverrprofesjonelt samarbeid. En praksisperiode i apotek (fire måneder) inngår i sjette semester. For å sikre arbeidslivsrelevans og styrke farmasøytisk kompetanse, samarbeider studieprogrammet med aktører innen både helsevesenet og næringslivet. I femte semester kan studenten velge mellom å reise på utveksling, eller fordypning i ett av to valgemner: Ett med naturvitenskapelig fordypning innen farmasøytiske tema i akvakultur, og et med samfunnsfarmasøytisk fordypning med fokus på legemiddelbruk i helsevesenet og i samfunnet for øvrig.

Emnene i studieprogrammet gir en helhetlig forståelse for legemidlers kjemi, fremstilling, kvalitet, bruk, effekter og bivirkninger med gradvis progresjon innenfor alle fagområder. Studiet har gjennomgående fokus på pasientsikkerhet og kvalitetssikring, kritisk vurdering og refleksjon, og skal bidra til å legge til rette for livslang læring.

Det er stor variasjon i lærings- og undervisningsformer i studieprogrammet med gjennomgående høy andel studentaktive læringsformer og varierte vurderingsformer. Samlæring og hverandre-vurdering brukes i mange av studieprogrammets emner. Digitale verktøy inngår som en naturlig del av undervisningen, og deler av undervisningen foregår digitalt. Studentene forventes å beherske norsk språk, både muntlig og skriftlig.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Det kreves godkjent politiattest i tråd med Legemiddelloven §30a

Spesielle opptakskrav

Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.


Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i Farmasi. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i farmasi er for eksempel yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende. I praksisen må du ha arbeidet med pasienter, elever eller klienter. Erfaring fra arbeid i apotek er særlig relevant.

Det er spesielle opptakskrav til studiet (Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2) og disse kan ikke realkompetansevurderes.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

har inngående kunnskap om sentrale stoffers opprinnelse, kjemiske og fysikalske egenskaper

har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper

har bred kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom

har kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder

har kunnskap om hvordan rekvirering og bruk av veterinære legemidler kan bidra til å sikre god dyrehelse og mattrygghet

har kunnskap om farmasiens historie og farmasøytiske yrkesroller

kjenner til bærekraftsmålene samt nasjonale og internasjonale folkehelseutfordringer

Ferdigheter

Kandidaten

kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, veilede og tilrettelegge for brukermedvirkning ved reseptekspedisjon og salg av legemidler, medisinsk utstyr og øvrige apotekvarer

kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å forstå, samhandle med og veilede brukere, pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell som er i lærings-, mestrings- eller endringsprosesser, herunder kunne motivere og bidra til samvalg av løsninger og egenomsorg

kan anvende, vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere informasjon og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis

kan anvende basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder til å undersøke praktiske og teoretiske farmasifaglige problemstillinger

kan beherske selvstendig forsvarlig tjenesteutøvelse, herunder reseptekspedisjon, i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer

kan beherske relevante laboratorieteknikker blant annet innen fremstilling av sterile og ikke-sterile legemidler

kan reflektere over egen farmasifaglig utøvelse og justere denne under veiledning

kan utføre farmasøytiske tjenester som ivaretar riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Generell kompetanse

Kandidaten

har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse og viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter

har innsikt i og forståelse for hvordan legemiddelovervåking, kvalitetssystemer og kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet

har digital kompetanse med innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

kan formidle sin farmasøytiske kunnskap til alle aktuelle grupper, og kan initiere, planlegge og gjennomføre tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid

kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon, entreprenørskap og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Videre studier

En bachelorgrad i vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav, eksempelvis Master i helsevitenskap og Master i praktisk kunnskap ved Nord universitet. Ta kontakt med studieveileder for spørsmål om dette. På nettstedet http://www.farmasifag.no/kan du få et innblikk i hvordan det er å være farmasistudent, hvilke jobbmuligheter som finnes, og hvem som tilbyr farmasiutdanning i Norge.

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke om autorisasjon og få yrkestittelen Reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell og har særlig kompetanse innen fremstilling, kvalitetssikring, bruk og effekter av legemidler. Farmasøyter kan blant annet jobbe i apotek, på sykehus, i primærhelsetjenesten, i legemiddelindustrien eller hos grossist.

Utveksling

Det vil være mulighet for å søke studentutveksling i studiets femte semester.

Internasjonale studenter kan delta på utvalgte emner i 5. semester. Deler av undervisningen i 5. semester kan foregå på engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i farmasi

Alle utdanninger innen