Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • 36.40 (primær)
 • 41.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

204368

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du en god selger som raskt skaper tillit hos kunder? Vil du være den som kan hjelpe med å realisere boligdrømmen? Å jobbe som eiendomsmegler er både givende og hardt arbeid. Du vil treffe alle slags type mennesker og utfordringer i dette spennende yrket!

Studiet er lagt opp i henhold til kvalifikasjonskravene i § 4-2 i Forskrift om eiendomsmegling. 67,5 av de totalt 180 studiepoengene er spesielt rettet mot eiendomsmegling. I henhold til anbefalingen fra NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning) omfatter utdanningen i tillegg de fire fagområdene bedriftsøkonomi, administrasjon, samfunnsøkonomi, metodefag og andre emner.

Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer på internett. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg på forskning, samt en praksisorientering. Videre vil det variere fra emne til emne og blir gitt blant annet i form av forelesninger, bedriftsbesøk, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.

Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. For å kunne starte på 3. studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med studieveileder. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser.

Studiet retter seg mot personer som ønsker utdanning som fører til autorisasjon som Eiendomsmegler MNEF. Studiet inneholder også generelle emner innenfor økonomi og ledelse, som gir grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Allerede første studieår starter profileringen mot eiendomsmegling med praktisk eiendomsmegling. I tillegg inngår kurs i matematikk, statistikk, markedsføring, organisasjon, bedriftsøkonomisk analyse - og finansregnskap samt rettslære på første studie år. 

I andre studieår forsetter den eiendomsmeglerfaglige vinklingen på studiet, i tillegg inngår emner innen investering- og finansieringsteori, samfunnsøkonomi og examen philosophicum, hvor studentene skal utvikle sine evne til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier.

I tredje studieår gis ytterligere fordypning innenfor eiendomsmegling, strategi og ledelses-fag. I tillegg gis emner innen anvendt metode og regnskap.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal:

 • Ha kjennskap til lover, forskrifter og beste praksis for eiendomsmeglere knyttet til kjøp og salg av eiendommer og behandling av dokumenter, regnskap, oppgjør, skatt og avgifter.
 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag.
 • Kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder.
 • Ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse.
 • Ha kunnskap om bedriftsetablering, nye økonomiske trender og innovasjonssystemer. 

Ferdigheter Kandidaten skal:

 • Kunne foreta strategiske og faglige vurderinger i rådgivnings- og markedsføringssituasjoner.
 • Kunne utvikle gode rutiner og interne kontrollsystemer for ulike deler av et eiendomsmegleroppdrag.
 • Kunne vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger.
 • Kunne ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål.
 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.  

Generell kompetanse Kandidaten skal:

 • Kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis.
 • Kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • Kunne vurdere spenningsforhold mellom teori og praksis innenfor eiendomsmeglerfaget.

Anbefalt forhåndskunnskap

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHN samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Karrieremuligheter

Det naturlige jobbvalget vil være en jobb som eiendomsmegler, men man kvalifiserer også til andre relevante oppgaver innenfor regnskap og oppgjørsarbeid i meglerforetak. Studiet kvalifiserer også for annet arbeid innenfor økonomi og administrasjon som kunderådgiver, markedskonsulent, økonomimedarbeider og andre stillinger innen prosjekt, HR, forvaltning og lignende.

Utveksling

Utveksling er ikke anbefalt på dette studiet da emnene i andre og tredje studieår er spesifikt i forhold til norske lover og regler. Dersom studenten er på utveksling i ett av semestrene i andre eller tredje studieår så må de særnorske kursene tas i tillegg.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i eiendomsmegling

Alle utdanninger innen