Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204368
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204368

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Er du en god selger som raskt skaper tillit hos kunder? Vil du være den som kan hjelpe med å realisere boligdrømmen? Å jobbe som eiendomsmegler er både givende og hardt arbeid. Du vil treffe alle slags type mennesker og utfordringer i dette spennende yrket!

Studieprogrammet retter seg mot personer som ønsker en utdanning som fører til autorisasjon som Eiendomsmegler MNEF. I tillegg til mer meglerspesifikke emner, inneholder programmet en del generelle emner innenfor økonomi og administrasjon.

Studieprogrammet er lagt opp i henhold til kvalifikasjonskravene i § 4-2 i Forskrift om eiendomsmegling. 67,5 av de totalt 180 studiepoengene er spesielt rettet mot eiendomsmegling. Studiemodellen følger anbefalingen fra UHR-ØA (Universitets- og høgskolerådet) og omfatter de fire fagområdene bedriftsøkonomi, administrasjon, samfunnsøkonomi og metodefag. En fullført Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyser gir grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland, inkludert siviløkonomstudiet ved HHN.

Studieprogrammet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer på internett. Lærings- og arbeidsformene er forsknings- og praksisorienterte. Videre vil organiseringen av undervisningen variere fra emne til emne og være i form av forelesninger, bedriftsbesøk, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det legges ofte til rette for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.

Undervisningsopplegg

Campusbasert undervisning langsgående i hele semesteret.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, markedsføring, administrasjon eller organisasjonsarbeid.

Andre spesielle faglige krav: Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal

 • ha kjennskap til lover, forskrifter og beste praksis for eiendomsmeglere knyttet til kjøp og salg av eiendommer og behandling av dokumenter, regnskap, oppgjør, skatt og avgifter
 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag
 • kjenne til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder
 • ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse
 • ha kunnskap om bedriftsetablering, nye økonomiske trender og innovasjonssystemer

Ferdigheter
Kandidaten skal

 • kunne foreta strategiske og faglige vurderinger i rådgivnings- og markedsføringssituasjoner
 • kunne utvikle gode rutiner og interne kontrollsystemer for ulike deler av et eiendomsmegleroppdrag
 • kunne vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger
 • kunne ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål
 • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare

Generell kompetanse
Kandidaten skal

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis
 • kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser
 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kunne vurdere spenningsforhold mellom teori og praksis innenfor eiendomsmeglerfaget

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHN samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Karrieremuligheter

Det naturlige jobbvalget vil være en jobb som eiendomsmegler, men man kvalifiserer også til andre relevante oppgaver innenfor regnskap og oppgjørsarbeid i meglerforetak. Studiet kvalifiserer også for annet arbeid innenfor økonomi og administrasjon som kunderådgiver, markedskonsulent, økonomimedarbeider og andre stillinger innen prosjekt, HR, forvaltning og lignende.

Utveksling

Har du tenkt på muligheten på å reise til utlandet i løpet av studietiden?

Det er mulig å reise på utveksling på semesteropphold i løpet av 2. studieår dersom partnerinstitusjonen tilbyr emner som tilsvarer de obligatoriske emnene på utreisesemesteret. Det er også mulighet å reise på sommerskole og ta studiepoeng i løpet av noen uker på sommeren. Bachelorgraden er i stor grad rettet mot norske forhold med en del emner knyttet til norske lover og forskrifter. Dette begrenser valgmulighetene for utveksling.

Du finner mer informasjon om utveksling her

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i eiendomsmegling

Alle utdanninger innen