Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • 41.70 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

204527

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvis du er interessert i luftfart, enten fordi du i dag arbeider i en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det, passer dette deltidsstudiet godt for deg. Her vil du få oppdatert kunnskap om næringen som knytter landet sammen. I tillegg til å lære om luftfart og luftfartens betydning, vil du også lære om markedsførings- og strategiarbeid i bedrifter samt om ledelse av foretak. Studiet er samlingsbasert og går over 2 år. Det legges opp til 4 samlinger hvert semester.

Deltidsstudiet i luftfartsledelse er organisert i 5 emner, hvorav 3 er direkte luftfartsrelatert.

Studentene vil de to første semestrene få en innføring i generell markedsstrategisk tenking og en forståelse for organisasjonsteorier og ledelse i ulike typer organisasjoner.

Markeds- og strategifokuset skal gjøre studentene i stand til å identifisere markedsføringsproblemer i et foretak og treffe fornuftige markedsstrategiske beslutninger. Kunnskaper om organisasjon og ledelse skal gi studentene et reflektert forhold til verdier og etikk i offentlige og private virksomheter samt ferdigheter i problemløsning, teamarbeid og verdibasert ledelse. Samlet vil dette vil gi studentene et godt grunnlag når det siste studieår skal fokuseres på luftfartsnæringen.

De to siste semestrene, år 2, retter fokus mot luftfart og ledelse av luftfartsorganisasjoner.

Studentene vil i de to første emnene få en oversikt over luftfartsnæringen og dens sentrale aktører nasjonalt og internasjonalt. De vil lære om næringens økonomiske og regulatoriske rammebetingelser og luftfartens funksjon og samfunnsmessige betydning. Videre vil studentene få en innføring i luftfartens markedsmessige og teknologiske utvikling både i flyselskap, på lufthavnene og hvordan dette påvirker de reisende. Det legges vekt på at studentene skal forstå og kunne forklare den utviklingen vi ser samt diskutere utfordringer veksten i flytrafikken gir.

I det siste emnet fokuseres det på strategier i flyselskap og relasjonen mellom flyselskap og lufthavner. Studentene vil lære om ruteutvikling og utfordringer ved prising av flyreiser. Det fokuseres mye på miljø- og sikkerhetsutfordringer i luftfarten og at studentene skal forstå begrepet «total airport management» og de spesielle utfordringer ledelse av en luftfartsorganisasjon gir.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist for realkompetansesøkere er 1. mars.

Med relevant praksis menes dokumentert arbeidserfaring fra luftfartsmyndigheter, luftfartsoperatører, lufthavneiere og/eller andre tjenestetilbydere til luftfartsnæringen.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres realkompetansesøkerne etter følgende kriterier: Ett poeng pr år med relevant praksis utover opptaksgrunnlaget som er 5 år. Maks tilleggspoeng for relevant praksis er 20.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om organisering og ledelse av foretak, identifisering av en bedrifts markedsutfordringer og mulige løsninger på disse. Kunnskapen skal spesielt knyttes til luftfartsorganisasjoner.
 • skal kjenne til organisasjonsteorier og teorier for markedsføringsledelse generelt og innenfor luftfart spesielt.
 • skal være i stand til å orientere seg i faglitteratur for å kunne holde seg faglig oppdatert på problemstillinger knyttet til utfordringer i og ledelse av organisasjoner generelt og luftfartsorganisasjoner spesielt.
 • skal kjenne til luftfartens nære historie, dens utvikling, internasjonale regulering og betydning i dagens globaliserte samfunn.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor en organisasjon generelt og en luftfarts-organisasjon spesielt.
 • kan reflektere over egne beslutninger på et problem og kunne diskutere og eventuelt justere denne i en faglig diskusjon med andre.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om utfordringer i organisasjoner og knytte dette til en luftfartsfaglig problemstilling.
 • kan beherske teoretiske modeller på problemstillinger i en nasjonal eller internasjonal luftfartsorganisasjon.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i en luftfartsorganisasjon og hvordan disse kan håndteres på en fornuftig måte.
 • kan alene eller sammen med andre planlegge og gjennomføre enkle utredninger i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt fagstoff knyttet til ledelse og luftfartsfaglige problemstillinger både skriftlig, muntlig.
 • kan utveksle synspunkter med personer i luftfartsnæringen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis knyttet til luftfartsrelaterte utfordringer.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i luftfartsnæringen både nasjonalt og internasjonalt.

Videre studier

Deltidsstudiet i luftfartsledelse kan inngå i annen utdanning, avhengig av denne utdanningens oppbygging.

Karrieremuligheter

Deltidsstudiet studiet kvalifiserer for oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen markedsføring, ledelse og luftfartsfag vil gjøre kandidatene spesielt attraktive i stillinger innenfor luftfartsnæringen, både hos tilsyn, operatører og lufthavneiere.

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling på deltidsstudiet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen