Fakta

Lærested:
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204717

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

3. februar 2024.

Om studiet

Vil du studere internasjonale spørsmål? Ønsker du å lære mer om ulike tema innenfor internasjonal politikk? Årsstudiet i internasjonale relasjoner gir deg innsikt i internasjonale organisasjoners roller og virkemåte, globale kriser, globalisering, internasjonale konflikter og terrorisme, samt politiske ideologier.

Årsstudiet i internasjonale relasjoner kan anbefales for alle med interesse for internasjonal politikk, og som ønsker en større teoretisk og empirisk forståelse av forholdet mellom stater på den internasjonale arena. Tema som inngår er internasjonal politikk, norske politiske institusjoner,politiske ideologier, globalisering, komparativ politikk, internasjonal styring og organisasjon.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Internasjonale relasjoner er et fag som i bredest mulig forstand omfatter kunnskap om den verden vi lever i, politikkutforming og forholdet mellom så vel som innad i stater.

Realkompetanse må sees i lys av en slik bred tilnærming og kan derfor omfatte bakgrunn fra forsvar, politi, statsforvaltning, kommune, politisk arbeid, rådgivning, journalistikk, internasjonalt organisasjonsarbeid eller liknende.

Annen arbeidserfaring vil også kunne vurderes.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten

Kunnskap

  • ha en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om internasjonale forhold innenfor de beskrevne tema som emnene tar opp
  • kunne demonstrere empirisk og teoretisk kunnskap om forhold mellom og innad i stater på den internasjonale arena

Ferdigheter

  • kunne benytte ulike teoretiske perspektiv i internasjonal politikk faget innenfor de ulike emner
  • drøfte ulike implikasjoner av utenrikspolitiske beslutninger
  • forklare hvordan makt kommer til syne i internasjonal politikk
  • kjenne til ulike politiske ideologier og styringsformer i ulike deler av verden

Generell kompetanse

  • ha kompetanse innenfor internasjonal politikk med vekt på den statsvitenskapelige fagtradisjonen

Videre studier

Ettårig studium i internasjonale relasjoner kan i sin helhet inngå som en del av Bachelor i internasjonale relasjoner ved Nord universitet. Årsstudiet kan også inngå som del av en selvvalgt bachelorgrad, eller som valgfag i andre bachelorgrader.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen både offentlig og privat sektor.Studiet kvalifiserer som undervisningsfag i samfunnsfag i ungdoms- og videregående skole. Årstudiet er spesielt egnet som videreutdanning eller kompetanseoppbygging innenfor sektorer som forsvar og politi, som spesialisering innenfor journalistikk, samt arbeid innenfor frivillige og humanitære organisasjoner. Årsstudiet egner seg også for alle som har interesse for internasjonale spørsmål, og som ønsker å lære mer om ulike tema innenfor internasjonal politikk.

Utveksling

Årsstudium har ikke utvekslingsmuligheter.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen