Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 40.10 (primær)
 • 44.80 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 192322

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Vil du bidra til en bærekraftig framtid? Riktig forvaltning av skogen er en viktig nøkkel i fremtidens klimanøytrale samfunn. Med en skogfaglig utdanning vil du forvalte en av naturens viktigste ressurser.

Skogen er levested for mange planter og dyr, en viktig arena for friluftsliv, samt en kilde til produkter lagd av tre. På globalt nivå står verdens skogøkosystemer overfor alvorlige trusler som avskoging, forringelse og klimaendringer. Også i Norge må vi sørge for at framtidas skog er robust nok til å tåle høyere temperaturer og mer ekstremvær.

Skogen må forvaltes kunnskapsbasert og bærekraftig. Til dette trenger vi fagpersoner med skogfaglig utdanning. I skogfaget møter du både natur- og samfunnsfag. En skogkandidat kombinerer biologi, økonomi, planlegging og teknologi for å gi de beste rådene om god forvaltning.

Når du er ferdig utdannet skal du forstå hele veien fra et lite tre i skogen til ferdig treprodukt, samt skogbrukets betydning for biologisk mangfold, friluftsliv og andre skogfunksjoner. I jobb skal du bidra til å finne balansen mellom de økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn vi må ta når vi benytter oss av skogens muligheter.

Hva blir jeg?

Med en bachelorgrad i skogfag kan du jobbe med skog- og miljøforvaltning i forskjellige organisasjoner, private bedrifter og offentlig forvaltning. Du kan for eksempel jobbe med veiledning av skogeiere om hogst, planting og miljøhensyn, samt sørge for at tømmeret som hogges blir solgt til industrien.

Utdanningen er tett koblet til arbeidslivet, og det er stor etterspørsel etter folk med skogfaglig utdanning. Som student besøker du relevante bedrifter og organisasjoner hvor du får se hvordan det du lærer brukes i praksis. Da får du samtidig møte potensielle arbeidsgivere og knytte nettverk.

Jobbmulighetene er enda flere om du går videre og tar en mastergrad.

Aktuelle masterprogram, avhengig av fordypning, er:

Skogfag

Naturforvaltning

Naturbasert reiseliv

Fornybar energi

Hva lærer jeg?

Du får god kunnskap om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer hvordan du kan bidra til en bærekraftig forvaltning og bruk av skogen, og hvordan den kan brukes som ressurs.

Skogens biologi og produksjon
Sentrale fag her er:

 • Skogbiologi
 • Skogskjøtsel
 • Viktige arter i skogen: insekter, planter og sopp
 • Økologi (samspillet mellom artene)

Skogplanlegging og -forvaltning
Sentrale fag her er:

 • Digitale verktøy, som kart og GPS
 • Driftsteknikk og logistikk
 • Kartlegging av skogressurser, inkludert bruk av laserscanning og fotogrammetri
 • Naturforvaltning
 • Rettslære
 • Skogplanlegging

Treprodukter og skogindustri
Sentrale fag her er:

 • Skogøkonomi
 • Trevirkets egenskaper og bruksmuligheter (treteknologi)
 • Trelastindustri (valgfritt)

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Skogfag

Alle utdanninger innen