Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 254852
Med vekt på spesped og interkult. ped.
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 254853

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

21. mai 2024.

Om studiet

NLA tilbyr både bachelorgrad i pedagogikk, bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk. Studiene gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid og er praksis- og verdiorientert.

Pedagogikk handler dypest sett, både i teori og praksis, om eldre generasjoners holdning til yngre generasjoner. Utfordringene er å vurdere hva vi voksne egentlig ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvor vidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge. Som grunnlag for slike vurderinger trengs det nærhet til pedagogisk praksis, åpenhet for å gjøre erfaringer og mulighet for kritisk drøfting av verdispørsmål.

Studiets oppbygging

Formålet med studiet er å fremme danning hos den enkelte student og i studentgruppen, dyktiggjøre til oppgaver i hjem, pedagogiske institusjoner, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer. 

Gjennom studiet vil det bli lagt vekt på en klargjøring og drøfting av pedagogiske verdivalg som oppdragelse og undervisning fører med seg, og på å se valgene i sammenheng. En vil særlig være oppmerksom på pedagogiske konsekvenser av de verdier som barnehage og skole bygger på: respekt for skaperverket og menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Det er videre sentralt i studiet å drøfte forholdet mellom de ulike utdannings- og oppdragelsesinstitusjonene og hvilke formål, oppgaver og mandatområder disse har.

Opptakskrav

Generell studiekompetande

Karrieremuligheter

Faget pedagogikk kan kombineres med andre akademiske studier. For ansatte i barnehage og skole med barnehagelærer- eller lærerutdanning er pedagogikkfaget videreutdanning. Utdanningen kvalifiserer i seg selv ikke til å undervise i skolen og er ikke godkjent som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Alle utdanninger innen