Resepsjonsledelse favoritt ikon

Fagskole
Resepsjonsledelse er en fagskoleutdanning for alle som har ambisjoner om å arbeide i produksjonen og ledelse av primært resepsjonen i et hotell, men mangler formell bakgrunn. Dette gjelder både de som søker seg mot denne type stillinger så vel som medarbeidere som ønsker å kvalifisere seg for et internt opprykk. Utdanningen fokuserer på arbeidsoppgaver som ledelse, økonomistyring og markedsføring, revenue management og front office management.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

33 000

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Du starter med emnet Ledelse, økonomi og markedsføring.

Hvis du foretrekker å ha læreboken Hotel Front Office Management 5th Edition som e-bok, kan du kjøpe den her. I så fall bør du fjerne papirboken fra boklisten hvis du bestiller fra Haugenbok.no. 

 

  Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

   

  Undervisningsopplegg

  Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning.  

  LÆRINGSUTBYTTE

  Etter avsluttet og bestått utdanning, skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hvor:

  • kunnskap er forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer
  • ferdigheter er evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver
  • generell kompetanse er evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

  Kunnskaper

  Kandidaten:

  • Har kunnskap om hotellfaglige begreper, prosesser og verktøy som anvendes i utøvelse av ledelse av en hotellresepsjon, som f.eks. modell for styring av servicekvalitet, markedsplanmodell og metodikk for utregning av hotellfaglige nøkkeltall
  • Har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler med særlig betydning for resepsjonsledelse, som f.eks. Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet
  • Har kunnskap om hotellbransjen, hotellers organisering og resepsjonsfaglige oppgaver 
  • Kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, økonomi og markedsføring relevant for hotelledelse med særlig vekt på resepsjon gjennom faglig nettverk og faglitteratur
  • Forstår hotellbransjens rolle som losji- og møteplass for reiseliv og lokalt næringsliv i et samfunns og verdiskapingsperspektiv

  Ferdigheter

  Kandidaten:

  • Kan anvende kunnskap om resepsjonsledelse, økonomi- og markedsføring i planlegging og deltagelse i daglig drift av en hotellresepsjon 
  • Kan anvende relevant metodikk som f.eks. nøkkeltallsformler og prognoseteknikker til å budsjettere hotellbelegg og personalkostnader
  • Kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger knyttet til servicekvalitet og relasjoner ved ledelse av en hotellresepsjon
  • kan kartlegge situasjoner som berører en hotellresepsjon relatert til gjester, personale og eiendom. Identifisere typiske faglige problemstillinger og sikkerhetshensyn, og se behovet for iverksetting av relevante tiltak

  Generell kompetanse

  Kandidaten:

  • Har forståelse for etiske prinsipper ved drift av en hotellresepsjon som f.eks. konfidensialitet, sannferdighet i markedsføringen og tilnærming til kulturelle forskjeller
  • Har utviklet en etisk grunnholdning som setter hotellgjestenes behov i sentrum og samtidig ivaretar medarbeidernes rettigheter og integritet
  • Kan bidra til ledelse av resepsjonsteamet på en slik måte at utførelsen av det daglige arbeidet samsvarer med gjesters, samarbeidspartneres, medarbeideres og hotelleiers forventninger
  • Kan bygge relasjoner med fagfeller i hotellbransjen samt med lokalt næringsliv og andre aktører i reiselivsbransjen
  • Kan utvikle effektive rutiner for gjestebehandling og metoder for salgsaktiviteter knyttet til resepsjonsarbeid

  Studentens oppnåelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir testet gjennom utdanningens obligatoriske arbeider og avsluttende eksamen.

  Opptakskrav

  Det stilles krav om fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fullført videregående opplæring er: Fagbrev som resepsjonist.

  Realkompetansevurdering - relevant bakgrunn kan være:

  • 2 års arbeidserfaring fra hotell uansett avdeling
  • 2 år fra kundearbeid som inkluderer samhandling med kunder/gjester over tid på et nivå utover salg, demonstrasjon eller håndtering av standardiserte produkter som innebefatter relasjonsbygging mot kunder over tid.
  • Utdanning/kurs med avlagt og bestått eksamen på minimum NKR nivå 4 (videregående skole) innen reiseliv, språk, omsorgsarbeid og/eller merkantile fag.
  • Frivillig arbeid fra allmennyttig/idealistisk organisasjon hvor arbeidets hovedbeskjeftigelse er arbeid med mennesker.
  • Inntil 1 år kan dekkes gjennom utdanning og frivillig arbeid.
  • Søker må være minimum 23 år

  Opptaksinformasjon

  NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

  Karrieremuligheter

  Studentene skal etter endt utdanning være i stand til å arbeide i en hotellresepsjon eller konferanseavdelingen hos de store hotellkjedene hvis studenten ikke har tidligere hotellerfaring og være en kandidat til resepsjonslederjobb hvis tidligere praksis er relevant.

  Kvalifikasjon/tittel

  Resepsjonsledelse

  NKI