Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

34500

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å utføre alle grunnleggende oppgaver innen regnskap og økonomi. Du lærer praktisk regnskapsføring, regnskapsanalyse og økonomistyring. Etter fullført studium vil du kunne ivareta disse oppgavene for de fleste typer bedrifter.

Regnskapsskolen er en praktisk rettet fagskoleutdanning, som fokuserer på de daglige og periodiske arbeidsoppgavene til en regnskapsmedarbeider. Fra å ikke kunne noe om økonomi, vil du i løpet av utdanningen lære å utføre sentrale oppgaver innen regnskap og økonomistyring. Du tilegner deg en kompetanse som gjør at du kan gjøre et stort karrieresteg. Du vil kunne ta ansvar for regnskapet i en liten eller mellomstor bedrift, eller du vil kunne søke deg til stillinger i store bedrifter og regnskapsfirmaer.

Utdanningen passer også for deg som vil ha faglig påfyll og oppdatere kunnskapen din. Her gjennomgås alt en regnskapsansvarlig arbeider med til daglig.

Dette får du:

 • En fleksibel regnskapsutdanning med individuell progresjon, uten krav til obligatoriske møter
 • Innholdet bygges opp med regnskapsteori i emne 1 og 2 og anvender teorien i emne 3 og 4 i Tripletex regnskapssystem
 • Utdanningen tar for seg både «mekanisk» bokføringsteori og «dynamisk» regnskapsanalyse
 • En kort, men intensiv regnskapsutdanning som kan bygges på, f eks. med Lønns- og personalsskolen

Du får rett til å bruke tittelen Regnskapskonsulent NKI. Regnskapsskolen er akkreditert av NOKUT, og gir 30 studiepoeng.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning.

LÆRINGSUTBYTTE

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskap om de viktigste begreper som vedrører regnskapsføring og til hvordan regnskapet er bygget opp og organisert
 • har innsikt i de grunnleggende lovbestemmelsene, forskriftene, forutsetningene, regnskapsprinsippene og standardene som vedrører regnskapsføring
 • har kunnskap om regnskapsføring og kjennskap til økonomifeltet
 • har kunnskap om forholdet mellom økonomiske transaksjoner, økonomiske kretsløp og verdiskapning
 • har kunnskap om den prinsipielle oppbygningen av norsk kontoplan og samspillet mellom resultatregnskapet og balansen
 • har kunnskap om de periodiseringene som er nødvendig å utføre ved en regnskapsavslutning
 • har kunnskap om de utfordringene som knytter seg til avgifter og skatter i forbindelse med kjøp, salg og lønnsavregning samt har grunnleggende kunnskap om firmaskatt
 • har kunnskap om de verdivurderingsregler som er nødvendige for å kunne måle og verdsette eiendeler, forpliktelser og gjeld til et foretak
 • har forståelse for teorien rundt budsjettering og likviditetsstyring og for at dette arbeidet er en naturlig del av bedriftens regnskapsførsel
 • har kjennskap til menyoppbygningen av et elektronisk regnskapssystem
 • har kunnskaper om betydningen av nøyaktighet og etterrettelighet
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om regnskapsregler
 • har forståelse for korrekt regnskapsførsel i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anvende sentrale bestemmelser i lover, forskrifter og regnskapsstandarder for regnskapsføring
 • kan utføre selvstendig arbeid og kan anvende de viktigste bestemmelsene for bilagsregistrering og regnskapsavslutning, lønns- og avgiftsberegning og skattetrekk
 • kan gjennomføre og avslutte et eksternt regnskap, både periodisk og årsavslutningen og sette opp et ferdig resultatregnskap og ny balanse
 • kan utføre korrekt de vanligste rutinene i et regnskapsprogram
 • kan utføre løpende bilagsregistrering, lønns-, avgifts- og skattetrekkbehandling samt merverdi- og avgiftsbehandling ved hjelp av et regnskapsprogram
 • kan foreta et årsoppgjør med bruk av et regnskapsprogram
 • kan budsjettere og delta i likviditetsstyringen ved hjelp av pc-verktøy
 • kan finne informasjon og fagstoff på regnskapsområdet som er relevant for en faglig problemstilling
 • kan kartlegge en regnskapsrelatert situasjon og identifisere problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har forståelse for nødvendigheten av korrekt regnskapsførsel
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelse av regnskapsoppgaver
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredere spekter av regnskapsmessige og økonomiske problemstillinger i henhold til utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med kollegaer i en regnskapsavdeling og med dets kunder
 • kan utvikle rutiner for eget regnskapsarbeid

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Regnskapsskolen lærer deg praktisk regnskapsføring, regnskapsanalyse og økonomistyring. Dette er sentrale funksjoner i alle bedrifter, og du får en grundig innføring i de arbeidsoppgaver du er forventet å ivareta som regnskapsfører.

Nettstudiet er bygget opp på en lettfattelig måte og legger stor vekt på regnskapsforståelse. Du får grundig opplæring i føring og avslutning av regnskapet ved hjelp av regnskapsprogrammet Visma Global, et av markedets ledende beslutningsstøttesystemer.

Utdanningen gir deg også kunnskap om hvordan du setter opp et budsjett, utarbeider drifts-, investerings- og lønnsomhetskalkyler og gjør kritiske nøkkeltallsberegninger.

Kvalifikasjon/tittel

Regnskapskonsulent NKI

Alle utdanninger innen