Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

33000

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Arbeidsleder logistikk er et studium som fokuserer på logistikk og arbeidsledelse fra et helhetlig og praktisk perspektiv. I helhetlig logistikk fokuseres det på bedriftens kapasitetsutnyttelse og de økonomiske konsekvenser dette har i et helhetlig perspektiv. I praktisk logistikk fokuseres det på praktiske metoder knyttet til drift og oppbygging av lager og terminaler. I tillegg inngår arbeidsledelse, kommunikasjon og økonomi. Logistikkfagskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 studiepoeng og gir en solid kompetanse i drift av lager og terminaler.

Kostnadseffektiv logistikk er en viktig konkurransefaktor både i offentlig og privat sektor. Forståelse av de økonomiske aspektene i logistikk-kjeden er påkrevet, og denne kompetansen må være til stede i alle ledd, også der det praktiske arbeidet utføres.

Studiets hovedmål er å utdanne logistikkarbeidere med nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre eget arbeid på en profesjonell måte, samt samarbeide, veilede og lede andre slik at virksomhetens driftsmessige og økonomiske målsetninger oppnås.

I studiet fokuserer vi på sammenhengen mellom hvordan logistikkoperasjoner planlegges, ledes og koordineres og den praktiske gjennomføringen.

Utdanningen er utviklet med tanke på at du skal kunne kombinere arbeid og studier. Stoffet er spesielt vinklet ut fra praktiske arbeidsoppgaver, og øvingsoppgavene er lagt opp slik at du skal kunne bruke eksempler fra egen arbeidssituasjon og på den måten få en bedre forståelse for stoffet og øke ditt kompetansenivå.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning.

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • har innsikt i regelverk, standarder, metoder og krav til kvalitet innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • har bransjekunnskap om logistikk og kjennskap til yrkesfeltet
 • kan oppdatere sin yrkeskunnskap gjennom bruk av elektroniske oppslagsverk innen økonomi
 • forstår logistikkbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap logistikk, økonomi og ledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante faglige verktøy for lagerstyring og teknikker innen økonomistyring
 • kan finne frem til faglig informasjon innen logistikk, økonomi og ledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en logistikkfaglig, økonomisk og/eller ledelsesrelatert problemstilling og identifisere behovene for tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har opparbeidet forståelse for yrkes- og bransjeetiske problemstillinger innen logistikk, økonomi og ledelse
 • har utviklet en etisk grunnholdning til både å lede et arbeidslag og utøvelsen av logistikkfaglige oppgaver
 • kan lede et arbeidslag på logistikkområdet etter egen leders, interne samarbeidspartnere og eksterne kunders forventninger
 • kan bygge relasjoner til overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • kan utvikle logistikk, økonomi og ledelsesorienterte arbeidsmetoder basert på teori som er relevant for yrkesutøvelsen

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Med studium Arbeidsleder logistikk vil du stå godt rustet til å betjene ulike stillinger på mellomnivå innen lager og logistikkbransjen, - der de økonomiske betrakningene knyttet til vareflyten må sees i sammenheng med de fysiske og de driftsmessige betingelsene.

Kvalifikasjon/tittel

Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk

Alle utdanninger innen