Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 49.50 (primær)
 • 52.50 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 150489

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

11. januar 2024.

Om studiet

En helhetlig forståelse av læring og utvikling er viktige elementer i arbeid med mennesker, enten det gjelder som trener i en idrettsklubb, i skole eller forbund, som idrettspsykologisk rådgiver eller med annet idrettsfaglig arbeid i idrettens organisasjoner. Kunnskap om hvordan gode relasjoner skapes og hvordan ferdigheter utvikles er viktig i alle disse rollene. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke.

Studiets oppbygging

Bachelorprogramnmet gir deg kunnskap om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og veiledning brukes til systematisk påvirkning for å bedre miljø, utvikling og prestasjoner. Fra andre studieår velger du èn av to studieretninger; trenerrollen eller idrettspsykologi. Studenter som velger trenerrollen vil også velge idretten de ønsker å knytte sin praksis til. Studenter på begge retningene oppfordres til å ha trenerpraksis både før og underveis i studiet.

Studieretning Trenerrollen

På retning trenerrollen vektlegges en inngående forståelse av ferdighetsutvikling og utvikling av praksiskompetanse som trener knyttet til egen idrett. Studiet har et sterkt fokus på å integrere teori og praksis, herunder en helhetlig forståelse for faktorer som påvirker deltagelse, læring og utvikling fra barn til voksen, praktisk-pedagogisk kompetanse og studentene øves i å utvikle et kritisk perspektiv på idrett og trenerrollen. Studiet skal gi studenten kompetansen til å lede og håndtere det daglige arbeidet med trening og konkurranse for lag og utøvere på ulike ferdighetsnivåer.

Studieretning Idrettspsykologi

Idrettspsykologiske rådgivere (IPR) jobber både med trenere og utøvere og det er derfor viktig å få god forståelse for både trenerrollen og for konteksten utøveren befinner seg i. Kunnskap om ledelse og idrettspsykologiske prosesser inkludert formidling av disse er viktig. Studenter som velger retning idrettspsykologi oppfordres også til å ha ulike former for praksis (gjerne trenerpraksis) ved siden av studiene.

I programmet lærer du blant annet om:

 • idrettsaktivitetens egenart og relevante treningsprinsipper
 • idrettsaktivitetens egenart og relevante treningsprinsipper
 • barn og unges vekst, modning og utvikling og viktige kjønnsforskjeller
 • treningsprosesser og ferdighetsutvikling i idrett
 • sosiokulturelle perspektiver og problemstillinger knyttet til trenerrollen og coaching
 • idrettspsykologi, helsepsykologi og aktivitetspsykologi
 • individuelle og relasjonelle forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett
 • relevante teknologiske verktøy og veiledningsmetoder
 • grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk


Praksis
Gjennom studiet vil mange av studentoppgavene være tett knyttet til trener eller veilederpraksis i egen idrett. I fotball gjennomføres deler av fordypningspraksisen på NIH. I andre idretter kan inntil en tredjedel arbeid med praksis gjennomføres på NIH og/eller i samarbeid med særforbund. Fordypningspraksis knyttet til egen idrett er en del av både andre og tredje året. Det må påregnes praksis på ettermiddager/kvelder og helger. Studieretning trenerrollen gir Trener 2 eller UEFA B-lisens.

Studenter som velger idrettspsykologi vil også ha praksis relatert til idrett. Samtidig vil de gjennomføre presentasjoner for grupper, samt "en til en" veiledning.


Arbeidsformer og organisering

Undervisningen gjennomføres i form av forberedelse til og deltakelse i forelesninger, seminarer, kollokvier og gruppearbeid, samt selvstendige studier i tillegg til problembaserte prosjekt koblet til idretten eller annen relevant praksis.

Det vil bli gjennomført seminarer og kollokvier med dybde diskusjoner mellom forelesere og studenter. Studentene vil også arbeide med ulike oppgaver og prosjekter på egen hånd og i student grupper.

Det vil bli gitt opplæring i bruk av ulike IKT-verktøy/systemer, både i ballspill-laboratoriet og psykologisk laboratoriet.

Studenter må innen avslutning av vårsemesteret første studieår velge et studieløp som man ønsker å fordype seg i på 2. og 3. studieår. Studenter som velger trenerrollen vil også velge idretten de ønsker å knyttet sin praksis til (fra en liste av idretter hvor vi har veiledning og praksis avtaler med klubber og særforbund). Hvilke spesifikke idretter som tilbys kan imidlertid endre seg fra studieår til studieår.

Utveksling

Programmet legger til rette for utveksling i fjerde semester hos en av våre partnerinstitusjon i Norden, Europa, Nord-Amerika og Australia.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Søk via www.samordnaopptak.no

Spørsmål vedrørende opptak til studier ved NIH kan rettes til opptak@nih.no

Karrieremuligheter

Bachelorprogrammet utdanner til relevante trener-, leder og veiledningsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Utdanningen tilfredsstiller særforbundenes krav til trenere på høyere nivå. Utdanningen kvalifiserer til følgende arbeid:

 • Trener på alle alders- og prestasjonsnivå, også landslag
 • Sportssjef for idrettsprogrammer ved skoler iidrettsklubber eller særforbund
 • Koordinator og veileder i Norges Idrettsforbund og særforbund
 • Trenerutvikler i klubb eller forbund
 • Aktivitetsansvarlig og trener/veileder i offentlig sektor
 • Idrettspsykologisk veiledningsvirksomhet – idrettspsyklogisk rådgiverVidere studier

Bachelorgrad i trenerrollen og idrettspsykologi kvalifiserer til opptak til masterstudier ved NIH. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Fullført mastergrad kvalifiserer til praktisk- pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudiet) som gir undervisningskompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Alle utdanninger innen