Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MATRS
Poenggrenser 2023:
 • 55.60 (primær)
 • 59.50 (ordinær)
Studieplasser: 450
Søknadskode (SO): 191345

Informasjon er oppdatert av Norges Handelshøyskole (NHH)

6. mars 2024.

Om studiet

Bachelorstudiet er fundamentet i siviløkonomutdanningen – en solid faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se de store sammenhengene.

Gjennom å studere bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, strategi og ledelse, og metodefag lærer du å organisere og bruke ressurser effektivt og å se potensiale for bærekraftig verdiskaping. Her kan du lese mer om de ulike fagområdene.

I tillegg til de obligatoriske kursene tilbyr vi valgfrie emner i blant annet språk, rettslære, matematikk, økonomisk historie, business intelligence, digital forretningsforståelse og effektiv markedsføring.

Når du har fullført bachelorstudiet er du garantert plass på masterstudiet i økonomi og administrasjon eller masterstudiet i regnskap og revisjon.

Studiets oppbygging

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et treårig studium som totalt teller 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske kurs og 45 studiepoeng av valgfrie kurs. Studiet er bygget opp slik at du tar 4 kurs à 7,5 studiepoeng per semester.

Undervisningsopplegg

Undervisningen foregår i form av forelesninger, undervisning i mindre grupper og kollokvier. Det er lagt opp til at studentene skal delta aktivt, og mange av kursene har gruppearbeid, presentasjoner og caseoppgaver som en viktig del av undervisning og vurderingsform.

Opptakskrav

Les mer på nhh.no

Opptaksinformasjon

Søknad sendes via Samordna opptak.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har bred kunnskap innenfor det økonomiske og det administrative fagområdet, herunder kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes, hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres
 • kunnskap om hvordan strategier utvikles og iverksettes, hvordan virksomheter organiseres, forbedres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
 • kunnskap om hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg, og hvordan resultatene av disse valgene påvirkes av økonomisk politikk og internasjonale rammebetingelser
 • har relevante metodekunnskaper i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder
 • kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor det økonomiske og det administrative fagområdet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • kan innhente og analysere relevant informasjon for å belyse økonomiske og administrative problemstillinger kan bruke økonomisk teori, relevante metoder og digitale verktøy til å utføre egne analyser av praktiske problemstillinger og treffe beslutninger basert på disse
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det økonomiske og det administrative fagområdet
 • er i stand til bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners beslutninger, og til å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Videre studier

Ved fullført bachelor ved NHH er du garantert direkte overgang til masterstudier ved NHH. Det er mulig å ta inntil to års opphold mellom bachelor og master.

Du kan også avslutte studiet med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, eller søke studier ved andre institusjoner i inn- og utland.

Karrieremuligheter

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært godt. Undersøkelser viser at 99 % av NHH-studentene får relevant jobb etter studiene. (Kilde: Kandidatundersøkelsen 2018, Sammen)

Som siviløkonom har du en bred faglig plattform som kvalifiserer deg for jobber i de fleste bransjer. Mange NHH-kandidater starter karrieren innen konsulentvirksomhet, revisjon, bank og finans, og stadig flere får jobb i IT-bransjen. Andre spennende karrieremuligheter finnes i departementer og offentlig administrasjon, media/PR, innovasjon og entreprenørskap, ledelse eller innen energi, ressursforvaltning og bærekraft.

Ca 11 % av NHH-kandidatene velger å starte karrieren i utlandet.

Utveksling

NHH legger til rette for at du skal få internasjonal erfaring i studiet. Skolen har utvekslingsavtaler med 170 utenlandske læresteder i 50 land over hele verden. Studiet er godt tilrettelagt for at du skal kunne reise ut, og en høy andel av studentene velger å benytte seg av tilbudet. I bachelorstudiet reiser man normalt på utveksling i 4. semester.

Les mer om utvekslingsmulighetene ved NHH

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen