Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Oslo
Trondheim

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Vår

Om studiet

Utdanningen Medisinsk sekretær kvalifiserer for arbeid innen relevante sekretærområder på sykehus og legekontor. Utdanningen er praktisk rettet og direkte jobbkvalifiserende. Du kan altså gå rett i jobb etter fullført utdanning.

En Medisinsk sekretær jobber med mennesker, og gjennom utdanningen er det derfor fokus på serviceelementet overfor pasienter og pårørende. Emnet Anatomi/fysiologi/sykdomslære står sentralt i utdanningen. God forståelse for emnet er av stor betydning for å skjønne sammenhenger knyttet til de daglige arbeidsoppgavene en Medisinsk sekretær utfører. Opplæring i Anatomi/fysiologi/sykdomslære, sammen med opplæring i medisinsk fagspråk (medisinsk terminologi), gir deg den nødvendige teoretiske ballasten for å lære de mer praktisk rettede delene av utdanningen. Disse innebærer grundig opplæring i kontoradministrative arbeidsoppgaver, laboratorie- og skiftestuearbeid. I og med at både laboratorie- og skiftestuearbeid er inkludert i utdanningen vil du, etter endt utdanning, være kvalifisert for jobb i sekretærfunksjoner både på sykehus og legekontor. 

Som Medisinsk sekretær vil du først og fremst kvalifisere deg for å utføre arbeidsoppgaver på sykehus, helseinstitusjoner og legekontor. På sykehusene vil arbeidsoppgavene variere noe alt avhengig av hvilken avdeling du arbeider ved. På legekontorene vil arbeidsoppgavene ofte innebære praktisk laboratoriearbeid med prøvetaking, skiftestuearbeid og generelt kontorarbeid med telefontjeneste/pasientservice.

Utdanningens varighet

Utdanningen kan gjennomføres på heltid over et halvt år (ett semester) eller som deltidsutdanning på kveldstid over ett år (to semestre). Heltids- og deltidsutdanningen tilbys på nett med samlinger og ved våre studiesteder i Oslo, Trondheim og Fredrikstad. I tillegg tilbyr vi deltidsutdanningen i Stavanger. 

Studiets oppbygging

Målene med Medisinsk sekretær – hva lærer du?

Følgende mål gjelder for utdanningen Medisinsk sekretær:

  • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter innen kontoradministrative funksjoner for å kunne utføre sekretæroppgaver både på sykehus og legekontor, som oppretting og ajourføring av pasientenes sykejournal, innkalle etter venteliste/flytte timer, timebestilling, ulike typer av skrivetjeneste, telefontjeneste, generell pasienthåndtering og -service
  • Utvikle tilstrekkelige ferdigheter i å skrive og tolke medisinsk dokumentasjon (epikriser, journaler, operasjonsbeskrivelser osv.)
  • Lære å anvende korrekt medisinsk terminologi i arbeidet
  • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter i bruk av datatekniske hjelpemidler herunder pasientadministrative systemer
  • Lære å imøtekomme pasienter og pårørende ut fra deres behov
  • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre de mest vanlige laboratorieoppgavene
  • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver (skiftestuearbeid) tilknyttet arbeid på legekontor
  • Ha grunnleggende kunnskap om de ulike organsystemene i kroppen, organsystemenes normalfunksjon og de mest vanlige sykdommene
  • Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne kvalitetssikre eget arbeid i det daglige
  • Ha oversikt over, kunnskap om, og utviklet etiske grunnverdier vedrørende etterlevelse av og respekt for lov- og regelverk, herunder etterlevelse av taushetsplikten

Opptakskrav

Det er ingen absolutte opptakskrav til denne utdanningen, men søkere må fylle 19 år i løpet av oppstartsåret. Søkere bør ha gode norskkunnskaper. De fleste arbeidsgivere vil stille krav om dette ved ansettelse, og vi forbeholder oss derfor retten til å ikke ta opp søkere som åpenbart vil få utfordringer med å skaffe seg jobb som følge av manglende norskkunnskaper.

Opptaksinformasjon

Vi praktiserer rullerende opptak frem til studiestart. Søkere tas opp i den rekkefølgen vi mottar søknadene og så lenge det er ledige plasser.