Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

90.0

Semester

3

Kostnader

146700

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Operativ utdanning i HR- og lønnsarbeid

En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger blant annet i hvordan organisasjonens intellektuelle kapital utnyttes gjennom riktig bruk av de menneskelige ressursene. HR-konsulentens hovedoppgave er å administrere aktiviteter som skal sikre at organisasjonen skal nå sine overordnede mål. Det omhandler blant annet HR-ledelse, HR-strategier og planlegging, anskaffelse, utvikling og disponering av den menneskelige kapitalen. I tillegg skal HR-konsulenten ha god kompetanse på arbeidslivsjuss og arbeidslivspsykologi, organisasjons- og kompetanseutvikling, personalforvaltning og lønn. Det innebærer god kompetanse på skatt, pensjon, sykepenger etc., i tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og kunne gjennomføre lønnskjøringer. Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en strukturert måte gradvis utvikle den kompetansen som en HR-konsulent skal ha.

Undervisningsopplegg

Hovedemner i første semester

Hovedemne i det første semesteret er lønnsteori og praktisk lønnsarbeid. For å forstå sammenhengen mellom lønns- og regnskapsarbeid vil du få en introduksjon til regnskapsfaget som primært fokuserer på lønnsrelaterte føringer i regnskapet. Du vil kombinere praktisk oppgaveløsning med teori og anvendelse av lov- og regelverk tilknyttet ulike områder innenfor personal og lønn i henhold til aktuell lovgivning og tariffavtaler. Du vil videre jobbe praktisk med temaer som naturalytelser, sykepenger, dagpenger, pensjon, timeregistrering og reiseregninger, rapportering til Altinn, periodisering og avstemming av lønnsdata. Skatt er et eget fagområde og omhandler håndtering av skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt håndtering av innleide næringsdrivende versus lønnsmottakere. Håndtering av persondata i forhold til GDPR (personvernlovgivningen), etikk, kundebehandling og kommunikasjon er også sentralt.  Gjennom den praktiske opplæringen benyttes digitale ressurser for oppslag (Lovdata og Sticos etc.), lønnssystem, regnskapssystem og Excel. En som jobber med lønn må også ha tilstrekkelig kompetanse tilknyttet årsavslutning/avstemming som rapportering, klargjøring til årsregnskap og årsavstemming, sammenstillingsoppgaver og årsavstemming. 

Hovedemner i andre semester

I 2. semester er hovedemnet Personaladministrasjon som understøttes av arbeidslivsjuss og arbeidslivets aktører og prosesser. I tillegg vil du få kompetanse på HR-strategier og organisering, noe som vil gi deg innblikk i HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og personalpolitikk som kan ligge til grunn for ulike stillingsstrukturer. En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema.

Personaladministrasjon er et omfattende emne der relevante personalspørsmål behandles. Temaene strekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp», fra rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, via medarbeidersamtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, til oppsigelse, permittering og avskjed. Du vil også jobbe med problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging. For å sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker vil du også lære saksbehandlingsregler og -metode, og regelverket som regulerer norsk arbeidsliv. I tillegg til grundig gjennomgang av relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven vil vi jobbe med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Du vil bli godt kjent med Lovdata. 

Hovedemner i tredje semester

I 3. og siste semester løfter vi både blikket og kompetansenivået enda høyere. Her vil vi ha fokus på blant annet strategisk HRM og ledelse i HR-perspektiv, organisasjon og organisering, personalledelse, belønnings- og motivasjonspsykologi, teamutvikling, ulike rammeverk, perspektiver og tilnærminger til organisasjons-, rekruttering, medarbeider- og kompetanseutvikling, mer om arbeidsrett og arbeidsgivers styringsrett. Dermed skal du ved studiets slutt kunne utøve strategisk og operativt HR- og lønnsarbeid innenfor reglene for arbeidsrett, offentlighet og personvern, bidra i rekrutteringsprosesser og i disponering av menneskelige ressurser i en organisasjon i tråd med etiske krav og retningslinjer for arbeidslivet

Studiets innhold og oppbygging

Utdanningens hovedemne er personaladministrasjon som understøttes av emnene Juss i arbeidslivet og Arbeidslivets aktører og prosesser. I tillegg vil du få kompetanse på fagområdet HR-strategier og organisering.

Personaladministrasjon er et omfattende emne der relevante personalspørsmål behandles. Temaene strekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp», fra rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, via medarbeidersamtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, til oppsigelse, permittering og avskjed. Vi vil også jobbe med problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging. For å sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker vil du også lære saksbehandlingsregler og -metode.

I støtteemnet Juss i arbeidslivet vil vi fokusere på lov- og regelverket som regulerer norsk arbeidsliv. I tillegg til grundig gjennomgang av relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven vil vi jobbe med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Du vil bli godt kjent med Lovdata.

Arbeidslivets aktører og prosesser innbefatter hovedsammenslutningene som LO og NHO, men også andre viktige aktører du må kjenne til, slik som for eksempel NAV og Arbeidstilsynet. De interne funksjonene, som verneombud, tillitsvalgte og ansattrepresentanter, med deres rettigheter, ansvar og oppgaver, vil bli gjennomgått.

I studiet vil du jobbe med HR-strategier og organisering, noe som vil gi deg innblikk i HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og personalpolitikk som kan ligge til grunn for ulike stillingsstrukturer.

En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema.

NB! Hvis du tar deler av HR-konsulent som nettutdanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder, er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolested for å få tilgang

Alle utdanninger innen