Fakta

Sted:
Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Pris:

Kr. 1650,- per semester

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • 45.70 (primær)
  • 50.50 (ordinær)
Studieplasser: 260
Søknadskode (SO): 230050

Informasjon er oppdatert av Lovisenberg diakonale høgskole

8. februar 2023.

Om studiet

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom sykepleierutdanningen teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og en samlet kompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. LDH er en profesjonshøyskole innen sykepleie, sentralt i Oslo.

Studiets oppbygging

Innholdet i bachelorutdanningen utgjør 180 studiepoeng totalt. Det vil si at et tre-årig heltidsstudium tilsvarer 30 studiepoeng per semester. Bachelorutdanningen i sykepleie veksler mellom teoretiske og praktiske studier.

Du vil kun ha ett emne om gangen, og hvert emne avsluttes før neste emne starter. Alle emnene utgjør til sammen en helhet og bygger på hverandre, derfor er rekkefølgen viktig. I studieforløpet skal du gjennomføre 30 studiepoeng per semester. Etter seks semester er du ferdigutdannet sykepleier.

Det er likevel tilrettelagt for tilpassede forløp for studenter som av ulike årsaker har behov for tilpasning.

 

Første og andre semester:

I første semester vil du som student tilegne deg grunnleggende kunnskaper om sykepleie, sykepleiefagets teori og verdigrunnlag, sykepleierprofesjonen og sykepleievitenskap. Du vil få kunnskap om menneskets grunnleggende behov og personsentrert sykepleie til mennesker i alle aldre, og du vil få ferdigheter knyttet til dette. I tillegg skal du forstå menneskekroppens oppbygning og funksjon.

I andre semester skal du for første gang ha praksisstudier. I denne praksisperioden skal du utvikle kunnskap og ferdigheter for å ivareta menneskers grunnleggende behov ved langvarige sykdommer og lidelser. Du vil også dette semesteret ha teoretiske studier som vil gi deg grunnlag for å forstå, observere og vurdere, som du vil bruke i praksisstudiene.

 

Tredje og fjerde semester:

I praksisstudiene i tredje og fjerde semester utvikler du kunnskaper om og ferdigheter i å gi sykepleie til personer som mottar kirurgisk eller medisinsk behandling. Du skal utvikle kunnskap og ferdigheter knyttet til menneskets fysiske og psykiske reaksjoner på akutt, kritisk og langvarig sykdom og forverring av tilstand. I tillegg vil du lære å gi undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell.

I fjerde semester utvikler du kunnskaper om ledelse og organisering av helsetjenesten. I fjerde semester inngår også valgbare emner, hvor du velger ett av emnene og gjennomfører det ved LDH eller ved samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet. I dette semesteret begynner også forarbeidet til bacheloroppgaven i form av prosjektplanlegging.

 

Femte og sjette semester:

I femte semester gjennomføres en periode med praksisstudier, og du begynner arbeidet med bacheloroppgaven, som er et selvstendig vitenskapelig arbeid.

I sjette semester har praksisstudiene fokus på å utøve sikker og kunnskapsbasert sykepleie til mennesker med sammensatte og komplekse helsetilstander og behov, og du vil få erfaring med å lede og utvikle ditt eget fag.

Undervisningsopplegg

Høyskolens syn på læring er at den i stor grad skjer gjennom egenaktivitet og samhandling mellom studenter, studenter og lærer, studenter og praksissteder, og studenter, pasienter og pårørende. Det legges til rette for studentaktive undervisningsformer gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser – med og uten digitale verktøy. Trening, simulering og testing i praktiske ferdigheter foregår i klinisk læringslab. Arbeidsformene skal stimulere deg som student til å bli kunnskapssøkende og fagkritisk. Undervisning foregår for det meste på dagtid, men det kan forekomme ettermiddagsundervisning.

Studiet består av 50 % praksisstudier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk dekkes også hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn ved opptak.

Opptaksinformasjon

Studiekode: 230050 

Søknadsfrist: 15. april til Samordna opptak 

Videre studier

Med en bachelorgrad i sykepleie er du kvalifisert for å kunne søke opptak på mastergradsstudier. Merk at de fleste mastergradsstudiene krever et gjennomsnitt på karakteren C eller bedre fra bachelorutdanningen. Høyeste akademiske utdanning for sykepleiere er doktorgrad (ph.d.), som gir forskerkompetanse.

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr følgene master-, etter- og videreutdanninger:

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning blir du autorisert sykepleier og kan arbeide både i offentlige og private virksomheter. Du kan arbeide på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleie, i forebyggende helsearbeid, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner, for å nevne noe. Les mer om yrkesmuligheter for sykepleiere her.

 

Utveksling

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieopphold ved internasjonale studiesteder kan gi nye faglige perspektiver, interkulturell kompetanse, økte språkkunnskaper og internasjonal erfaring. LDH har bilaterale avtaler og nettverksavtaler med institusjoner i Europa, Afrika, Nord-Amerika. Videre har høyskolen nettverksavtaler med høyskoler i Norden og Baltikum. Dette samarbeidet gir gode muligheter for student- og lærerutveksling både til og fra LDH. Varigheten på utvekslingen kan være 3 måneder eller et semester. Les mer om utvekslingsmuligheter her.

Kvalifikasjon/tittel

Sykepleier

Alle utdanninger innen