Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Statistikk for økonomer gir grunnlag for å forstå og selv anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter.

Statistikk for økonomer vil lære deg grunnleggende statistikk; statistiske begreper og tenkemåte. Du vil få en innføring i hvordan man kan se en sammenheng mellom stikkprøver og populasjon, og du vil lære et grunnleggende spekter hypotesetester for analytisk formål. Emnet gir også grunnleggende kunnskapselementer til nytte i andre økonomiske fag.

Du får også en innføring i hvordan du kan trekke statistiske slutninger på grunnlag av data.

Statistikk for økonomer består av følgende tema:

 • Innføring i beskrivende statistikk
 • Enkel sannsynlighetsregning
 • Definisjon av tilfeldige variabler av ulik type, samt anvendelse av disse
 • Presentasjon av ulike sannsynlighetsfordelinger
 • Oppbygging av en kontinuerlig sannsynlighetsmodell
 • Punktestimering
 • Konstruksjon av konfidensintervall for ulike parametere
 • Hypotesetesting basert på parametriske metoder
 • Hypotesetesting basert på ikke-parametriske metoder
 • Korrelasjon
 • Enkel lineær regresjon

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende matematikk 1T + S1

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

I dette emnet skal du tilegne deg kunnskaper slik at du kan forstå og anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter. Du får også en innføring i hvordan du kan trekke statistiske slutninger på grunnlag av data.