Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Har du en gründer i magen eller ønsker du å bidra til nyskaping i etablerte bedrifter? På dette studiet lærer du om prosessene bak etableringen av en bedrift, og får kunnskap og ferdigheter til å arbeide med innovasjon og entreprenørskap.

Entreprenørskap handler om å etablere og utvikle ny forretningsmessig virksomhet, men også vel så mye om å utnytte mulighetene som finnes i eksisterende selskaper. Det samme gjelder for innovasjon: det må ikke nødvendigvis være noe helt nytt, men det må ha elementer av noe nytt i seg. Innovasjon og entreprenørskap handler altså om tilpasningsdyktighet gjennom å se muligheter og finne løsninger på individets og samfunnets behov.

Den ettårige fagskoleutdanningen i Innovasjon og entreprenørskap skal utvikle gründere med egne forretningsidéer, og kandidater som kan bidra til nyskaping og nødvendig utvikling- og omstillingsarbeid i etablerte bedrifter.

Gjennom etablering av en studentbedrift vil du få jobbe med reelle utfordringer, og skape resultater gjennom utvikling og realisering av en egen forretningsidé. Ved bruk av mentorordning og aktiv deltakelse i regionens startup-miljø, vil du komme tett på både gründere og innovasjonsmiljøer i arbeidslivet, samt få mulighet til å etablere et verdifullt nettverk for entreprenørskap og innovasjon.

Hva lærer du?

Studiet er delt opp i følgende emner:

 • Innovasjon- og entreprenørskapsprosessen
 • Forretningsmodellering, vekststrategi og praksis

I første semester skal studentbedriftene etableres. Her får du en introduksjon til sentrale tema som kreativitet og idéutvikling, teamarbeid og samhandling, samt hovedelementene i arbeidet med bedriftsetablering.

Videre vil vi se nærmere på innovasjonsmetodikker generelt og idéutvikling spesielt, og vurdering av idéenes kommersialiseringspotensial. Her vil også etablering av team, samhandling og entreprenøren som leder og medarbeider være sentrale fokusområder. Gjennom temaet «Brukerdrevet innovasjon» vil du bli kjent med teknikker for designtenking, som er en brukersentrert måte å jobbe med innovasjon og utvikling.

I løpet av det første semesteret skal du, sammen med dine medstudenter, utvikle en forretningsidé, danne studentteam og etablere en studentbedrift. Sammen skal dere  utarbeide et utkast til en forretningsmodell, samt hovedpunktene i en forretningsplan.

I semester to står arbeidet med forretningsmodellering og vekststrategi sentralt. Vi vil se nærmere på markedsbearbeiding og samskaping med kunder i en utviklingsfase (product/market fit), og forutsetninger for skalerbarhet og vekst. For å lykkes må studentbedriftene blant annet jobbe målrettet med å utvikle nettverket sitt og sin ressurstilgang.

Praktisering av oppsøkende markedsarbeid og nettverksbygging er en gjennomgående arbeidsmetode i hele utdanningen. Du må kontinuerlig søke kunnskap og innsikt, og utfordre egne oppfatninger.

I siste del av utdanningen skal du gjennomføre en praksisperiode i en selvvalgt bedrift. Praksisen gir en fin overgang til arbeidslivet, uansett om du ønsker å ta studentbedriften videre som gründer, eller ønsker å jobbe med innovasjonsprosesser i en etablert virksomhet.

Undervisningsopplegg

I løpet av utdanningen vil studentene arbeide i team i studentbedriftene de etablerer. De vil jobbe med stor frihet, men under kyndig veiledning av både mentor og veiledere.

Oppgaver vil løses både individuelt og i grupper. Utdanningen har et stort tverrfaglig fokus, og det er lagt opp til samarbeid med studenter fra andre studier ved fagskolen, samt med relevante samarbeidspartnere fra bransjen. Dette vil bidra til å utvikle studentenes samarbeidsevner og forståelse for verdien av tverrfaglighet i arbeidsprosesser.

Kontakt med bransje og næringsliv er en viktig forutsetning for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

Fag- og timelærerne på utdanningstilbudet har annet arbeid i norsk bransje innen innovasjon og entreprenørskap. Lærerne er oppdatert på det som skjer innenfor sitt eget fagfelt og vil bringe denne kunnskapen videre til studentene. Foredragsholdere fra bransjen vil også benyttes.

I tillegg til lærerkrefter fra bransjen og reelle caser, baserer utdanningen seg også på konkret arbeidspraksis hos sentrale bransjeaktører. Gjennom bruk av mentorordning og aktiv deltakelse i regionens startup-miljø, blant annet gjennom praksis, vil studentene være tett på både gründere og innovasjonsmiljøer i arbeidslivet og etablere et verdifullt nettverk for entreprenørskap og innovasjon.

Undervisningen er stedsbasert, men deler av undervisningen kan gjennomføres digitalt.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudiet i Innovasjon og entreprenørskap må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:


ELLER

 • Realkompetanse for fagskole: 
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  •  Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Kompetanse Norge.

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning kan du gå rett ut i jobb som blant annet:

 • Koordinator, prosjektleder eller rådgiver for omstillings- eller innovasjonsprosesser i etablerte bedrifter
 • Konsulent eller rådgiver i næringslivsbaserte innovasjonsmiljøer som leverer omstillings- og innovasjonsbaserte tjenester til det offentlige og private arbeidslivet
 • Rådgiver i virkemiddelapparatet eller økosystemet rundt oppstartsbedrifter for å bidra til økt entreprenørskap og innovasjon både regionalt og nasjonalt
 • Gründer som ønsker å starte egen bedrift, eller ta en sentral rolle i en oppstartsbedrift

Alle utdanninger innen