Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet gjør deg i stand til å utvikle tjenestetilbud til personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk rehabilitering og habilitering. Studiet er samlingsbasert og lar seg kombinere med jobb. 

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er en tverrprofesjonell deltidsutdanning. Rehabilitering og habilitering handler om målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak som tar utgangspunkt i den enkelte pasients/brukers livssituasjon og mål, samt tilrettelegger for gode lærings- og mestringsprosesser. Studiet vektlegger et helhetlig menneskesyn og et bio-psykososialt perspektiv på helse og funksjonsnedsettelse, og retter seg mot personer som har en ervervet eller medfødt skade/sykdom som medfører funksjonsnedsettelse av fysisk, psykisk, kognitiv og/eller sosial karakter. Dette krever personell med solide fagkunnskaper som kan samhandle på tvers av profesjoner, tjenestenivå og sektorer. Gjennom studiet vil du få kompetanse i å vurdere habiliterings- og rehabiliteringsbehov, anvende kunnskapsbaserte arbeidsformer, samt koordinere og lede tverrprofesjonelle team og komplekse rehabiliteringsprosesser. 

Rehabilitering og habilitering er et nasjonalt helsepolitisk satsingsområde. Funksjons- og ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er endret og i en rekke offentlige dokumenter pekes det på et stort behov for utvikling og innovasjon i tjenestene på alle nivå (Samhandlingsreformen, Primærhelsemeldingen, Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering). Dette stiller store krav til faglig kompetanse, tverrfaglig samarbeid og ledelse. Fokusområder i utdanningen er tverrprofesjonell re-habiliteringskompetanse, læring og mestring, ledelse og samhandling.

Utdanningen er en 2-årig deltidsutdanning med fire samlinger a tre dager per semester. Samlingene foregår på Høgskolen i Innlandet, studiested Elverum.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad innen helse- og sosialfag samt 1 års relevant yrkespraksis på heltid etter fullført grunnutdanning.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

For å dokumentere praksis må du laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer. Deltidsstillinger blir regnet om til heltid av opptakskontoret.

Videre studier

Fullført og bestått videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse gir grunnlag for å godkjenning av 60 studiepoeng i master i psykisk helsearbeid. 

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse