Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du utvikle din kompetanse i tråd med behovene til barn og unge? Det får du muligheten til på dette praksisnære studiet. 

Studiet retter oppmerksomheten mot barn og unges psykososiale behov, rus og tidlig intervensjon til risikoutsatte barn og unge. Dette inkluderer tverrfaglig samarbeid og tett kontakt og samhandling mellom høgskolene og de tjenestene som arbeider med barn og unge. Utdanningen inngår i regjeringens mål om å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge.

Formålet med utdanningen:

  • Gi studentene økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid.
  • Utvikle studentenes ferdigheter i å identifisere psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet og intervenere ved behov. 
  • Gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner relatert til barn og ungdoms psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk.

Studiet retter oppmerksomheten mot  barn og unge i alderen 0 – 23 år og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, barn i skolealder, ungdom og unge voksne. Det er er praksisnært studium med veiledning knyttet til egen praksis.

Studiet retter seg spesielt mot ansatte som arbeider direkte mot barn og unge i for eksempel:

  • Barnehager
  • Skoler - fra grunnskolen til videregående opplæring
  • Helse og omsorgs(sosial) tjenester
  • Barnevern
  • Politi
  • Kultur og fritid

Studiet tilbys på to studiesteder - Elverum og Lillehammer

Studentenes arbeidsgivere kan ha mulighet til å søke om økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter på denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalter. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Statsforvalter om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Statsforvalter lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen på vinteren/tidlig på våren. Les mer om ordningen her.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, (sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, vernepleie, sosialt arbeid) pedagogikk (allmennlærer og barnehagelærer) politi eller tilsvarende.

I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid med barn/unge etter fullført grunnutdanning. Under studiet må studentene være i direkte arbeid med barn/unge i en stilling på minimum 50 prosent.

Annen relevant utdanning på samme nivå kan vurderes for opptak.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling og oppdrag" og "Fakultet for helse- og sosialvitenskap, høst 2022".

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis, som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Om tjenestebevis/attest ikke viser at du fortsatt er i jobben må du laste opp dokumentasjon på at du er i arbeid med barn og unge i minimum 50 prosent stilling under studiene.

Videre studier

Høgskolen i innlandet (studiested Lillehammer) tilbyr master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, hvor dette studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum)