Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Vil du utvikle din kompetanse i tråd med behovene til barn og unge? Det får du muligheten til på dette praksisnære studiet.

Videreutdanningen retter oppmerksomheten mot barn og unges psykososiale behov, rus og tidlig intervensjon til risikoutsatte barn og unge. Dette inkluderer tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom høgskolene og de tjenestene som arbeider med barn og unge.

Studiet fokuserer primært på tre hovedområder:

  • utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
  • bedre samarbeid og koordinering av tjenestene
  • mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Utdanningen inngår i regjeringens mål om å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Målet med utdanningen kan oppsummeres på følgende måte:

  • Gi studentene økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid.
  • Utvikle studentenes ferdigheter i å identifisere psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet og intervenere ved behov.
  • Gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner relatert til barn og ungdoms psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk.

Barn og unge i alderen 0 – 23 år står i sentrum for studiet, som berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, barn i skolealder, ungdom og unge voksne. Det er er praksisnært studium med veiledning knyttet til egen praksis.

Studiet retter seg spesielt mot ansatte som arbeider direkte mot barn og unge i for eksempel i barnehager, skoler, innen helse- og omsorg, barnevern, politi og innen kultur og fritid.

Utdanningen er samlingsbasert, med to fysiske samlinger á tre og to dager pr semester på Terningen Arena i Elverum. Undervisning ut over dette skjer i digitale møtepunkt og som selvstudier på vår læringsplattform.

Det settes opp inntil til sammen fire dager digitale møtepunkt, fordelt på hele og halve dager som gjennomføres mellom de fysiske samlingene. Dato for fysiske samlinger og digitale møtepunkt vil bli lagt ut så snart der er klart.

Studiet tilbys på to studiesteder

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge tilbys på to studiesteder. Du kan velge om du vil søke deg til studiet på Elverum eller Lillehammer.

Studentenes arbeidsgivere kan ha mulighet til å søke om økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter på denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalter. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Statsforvalter om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Statsforvalter lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen på vinteren/tidlig på våren. Les mer om ordningen her.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist 15.april

Opptakskrav:

  • bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse og sosialfag, medisin, førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi (søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student), og
  • minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført grunnutdanning (deltidsstilling regnes om til heltid)
  • og tilsatt i minst 50 % stilling i arbeid direkte rettet mot barn og/eller ungdom under hele studietiden

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis, som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Om tjenestebevis/attest ikke viser at du fortsatt er i jobben må du laste opp dokumentasjon på at du er i arbeid med barn og unge i minimum 50 prosent stilling under studiene.

Videre studier

Vårt studiested på Lillehammer tilbyr master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, hvor dette studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum)