Fakta

Sted:
Evenstad
Hamar
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

7. mars 2024.

Om studiet

En doktorgradsutdanning der du får mulighet til å bidra, gjennom et eget forskningsarbeid, med å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget innen bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser.

Om doktorgradsutdanningen

Doktorgradsprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi er tverrfaglig og bidrar til øket kunnskap om bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Med biologiske ressurser menes i denne sammenhengen skog, husdyr, avlinger og andre kultiverte planter, kulturlandskap, vilt, fisk, mikroorganismer og andre biologiske produkter og tjenester innen jordbruk, skogbruk, vilt og akvatiske systemer.

Du kan velge mellom to spesialiseringer; anvendt økologi eller bioteknologi. I spesialiseringen i anvendt økologi fokuseres det på høsting og registrering av biologiske ressurser ut fra økologisk forståelse, mens det i spesialiseringen i bioteknologi fokuseres på utvikling av biologiske ressurser og tjenester ut fra en forståelse av organismer, vev og celler, inkludert deres komponenter og makromolekyler.

I fellesskap adresserer de to spesialiseringene lokale og globale utfordringer angående miljø, matproduksjon og bærekraft. Vårt mål er å utdanne innovative Doktorgradskandidater som kan styrke forvaltningen av naturen, fra beskyttelse av biodiversitet til innovasjon relatert til bærekraftig kommersialisering av biologiske ressurser for kommende generasjoner.

Opptaksinformasjon

Generelle krav

For opptak til programmet må studentene dokumentere at de har oppnådd:

1. Minst en mastergrad basert på en 5-årig studieperiode (inkludert bachelorgrad) fra et universitet eller høgskole i biologi, økologi, bioteknologi, evolusjon, miljøvitenskap eller lignende fag

2. Gjennomsnittlig karakter (ECTS-poeng) på masterstudiet må være minst en B. I tilfeller hvor hele eller deler av programmet er godkjent med bruk av bestått/ikke bestått, kan søker tas opp etter individuell vurdering

Søkere med mastergrad fra et annet fagområde (f.eks. samfunnsfag, økonomi) enn det som er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, eller med lavere snittkarakter, kan tas opp etter særskilt gjennomgang. Disse søkerne må kunne dokumentere at det er stor sannsynlighet for at de vil kunne gjennomføre doktorgradsutdanningen. Eventuelt tilleggsdokumentasjon eller forberedende eksamener vil bli pålagt å vurdere det profesjonelle nivået. Om nødvendig, kan det kreves at søkere fullfører kurs i enkelte disipliner innen en frist for å kvalifisere til opptak. Slike kurs kan ikke telle mot opplæringskravene for en doktorgrad.

Engelsk språkkrav

Alle som ikke har engelsk som morsmål må framlegge offisiell dokumentasjon av engelskkunnskaper på et tilstrekkelig høyt nivå. Vi krever en av følgende engelskspråklige tester med et minimum av følgende poengsum:

  • Toefl nettbasert: 80
  • Toefl papirbasert: 550
  • IELTS: 6

Det gis ikke unntak for dette kravet. Poeng lavere enn 550/80 (TOEFL) eller 6.0 (IELTS) vil ikke bli akseptert. TOIC testen vil ikke bli akseptert.

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi

Alle utdanninger innen