Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
7

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

8. mars 2024.

Om studiet

Naturoppsyn er sentralt i norsk naturforvaltning. Dette emnet vil gi deg gode kunnskaper innen sentrale tema knyttet til oppsynsvirksomhet i utmarksområder, både i privat og offentlig regi.

Tema som inngår er strafferettslige og straffeprosessuelle regler, etterforskning og rapportskriving, miljø- og faunakriminalitet, med mer.

Studiet gir studenten teoretisk bakgrunn og rolleforståelse tilstrekkelig for å kunne søke politimester om begrenset politimyndighet (BP).

Faglig sett inneholder del 1 en introduksjon til naturoppsynets ansvars- og virkeområder og studentene jobber med relevante miljølover og gjennomfører praktisk oppsyn i henhold til instruks.

I del 2 er det lagt vekt på viktige juridiske og politifaglige tema som begrenset politimyndighet, strafferett, straffeprosess, etterforskning og rapportskriving. I tillegg kommer sentrale tema som miljøkriminalitet, med særlig vekt på faunakriminalitet og kulturminner i skog og utmark

Opptaksinformasjon

1. oktober er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. september.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak