Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. november 2023.

Om studiet

Vil du bli en dyktig karriereveileder? Dette studiet passer perfekt for deg som vil videreutvikle din praktiske og teoretiske innsikt i karriereveiledningsfeltet.

God karriereveiledning har stor betydning for den enkelte, men også for samfunn og arbeidsliv. Denne utdanningen har som mål å legge til rette for at du kan utvikle deg videre i ditt arbeid med karriereveiledning for enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og samfunn.

Nasjonalt er det et mål å øke tilgangen til karriereveiledningstjenester, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Masterutdanningen er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys på tvers av sektorer og retter oppmerksomheten mot behovet for helhetlige karriereveiledningstilbud i et livslangt perspektiv, og tilbys både som en erfaringsbasert breddemaster og dybdemaster.

Studiet knytter sammen studentenes erfaringer med prosesser og arbeidsmåter i karriereveiledning, karriereteoretiske perspektiver og karriereforskning på individ- og samfunnsnivå. Studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er utgangspunkt for læreprosesser.

Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for å videreutvikle sin kompetanse.

Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav breddemaster (studiekode 3400)

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole.

Alternativt, annen bachelorgrad eller tilsvarende, som inkluderer minst 80 studiepoeng innenfor pedagogikk, psykologi, veiledning, kommunikasjonsteori eller andre relevante samfunnsfaglige emner.

Søkere må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

I tillegg kreves det minst 2 års relevant yrkespraksis.

Opptakskrav dybdemaster (studiekode 3401)

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning innen profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Søk riktig

Dokumentasjon til breddemaster

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer for å dokumentere to års relevant yrkespraksis. Deltidsstillinger regnes om til heltid av oss.

I søknadsweb er de to fordypningene presentert som hvert sitt søknadsalternativ

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i femte semester. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i karriereveiledning