Fakta

Sted:
Evenstad
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Dette helt nye nett- og samlingsbaserte studiet er basert på en helhetstanke om å sikre fremtidsskogen på en bærekraftig måte. Skogøkologi og skogproduksjon er blant temaene du vil fordype deg i.

Vi står i et skifte fra svart karbon til grønt karbon. Behovet for skogsprodukter øker. Skogforvaltningen vil påvirke i hvor stor grad skogen bidrar til å redusere vår avhengighet av olje og gass. Stedstilpasset skogbruk og flerbruk av skogressursene vil trolig være avgjørende ingredienser i det grønne skiftet.

Skoglandskapet gir samfunnet vårt en rekke naturgoder, i form av forsyningstjenester som tømmer og bioenergi, regulerende tjenester som karbonlagring og flomforebygging, habitatmangfold og ikke minst Norges viktigste friluftslivarena. Forvaltningen av skogarealene, og i enda større grad debatten om hvordan skogarealene bør forvaltes, preges av mange, delvis motstridende, interesser og målsetninger. Kunnskap om helhetlig forvaltning vil derfor være avgjørende for den som skal forvalte fremtidsskogen.

Studietilbudets overordnede perspektiv er helhetlig forvaltning av skogressursene. Kunnskap om økologi, økonomi, samfunnskunnskap og teknologi er grunnlaget for bærekraftig bruk av skogen. Forståelse for hvordan vår bruk og forvaltning påvirker tilbudet av ulike tjenester i skoglandskapets mangfoldige økosystem er gjennomgående i studiet og trekkes inn i flere emner.

Studiet er nett- og samlingsbasert på deltid over tre år, og kan derfor være mulig å kombinere med jobb.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende innen natur- eller samfunnsvitenskap der utdanningen må omfatte en spesialisering som er relevant for masterprogrammet, tilsvarende 80 studiepoeng. Det kreves minimum karakter C eller tilsvarende i snitt.

Studenter som mangler grunnleggende skogkunnskaper, må ta et ekstra emne i innføring i skogbruk i løpet av første semester. Emnet er digitalt og gjennomføres som selvstudium med en avsluttende eksamen. Emnet tilsvarer 15 studiepoeng på bachelornivå.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi.

Kvalifikasjon/tittel

Master i bærekraftig skogforvaltning

Alle utdanninger innen