Fakta

Sted:
Hamar
Lillehammer
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Studiet skal gi ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget kompetanse om inkluderende barnehage for alle barn, barns rettigheter, barnehagelov og barnehagens samfunnsmandat, utvikling av barnehagen som lærings- og utviklingsarena og samarbeid med hjemmet og andre tjenester.

I kompetansestrategien for fremtidens barnehage mot 2030 står det at Barnehagen skal bidra til at alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn, bosted og forutsetninger, får et likeverdig barnehagetilbud som ivaretar barns behov for omsorg og lek og fremmer læring og danning. Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø, hvor de skal få oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet. En forutsetning for en inkluderende barnehage, som kan møte hvert enkelt barns behov og bidra til sosial utjevning, er et personale med relevant kompetanse. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver gir tydelige føringer for hvordan kommunale og private eiere, styrere, pedagogiske ledere, og øvrig personale, herunder barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere, skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. Alle ansatte skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, bidra til å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Rammeplanens forpliktelser og konkretisering av barnehagens innhold og oppgaver stiller krav til ledelse og til kompetanse. Kompetansestrategien er et av regjeringens viktigste virkemidler for å sikre at barnehageeier og barnehagen skal kunne realisere rammeplanens intensjoner og krav.

Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget har en verdifull kompetanse for arbeid i barnehage. Det er to ordninger som gjør det mulig å ta fagbrevet ved siden av arbeidet i barnehagen for assistenter som mangler formell kompetanse om arbeid med barn: gjennomføres lokalt i samarbeid med relevante kompetanseutviklingsmiljøer og må følges opp i barnehagen i etterkant. Tiltaket skal være i tråd med nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse (Kompetansestrategien for fremtidens barnehage mot 2030).

Studiet er samlingsbasert, med til sammen 4 samlinger à 2 dager fordelt på studiested Hamar og Lillehammer.

Studiet består av to temaer:

Tema 1: Inkluderende barnehage for alle barn

 • Barn med særskilte behov
 • Voksenrollen
 • En barnehage for alle
 • Tidlig innsats
 • Barns rettigheter, barnehagelov og barnehagens samfunnsmandat

Tema 2: Utvikling av barnehagen

 • Vilkår for medvirkning og inkludering
 • Yrkesrollene
 • Utvikling av barnehagens innhold med et historisk og dagsaktuelt blikk.
 • Samarbeid for kompetanseutvikling
 • Barnehagen som lærings- og utviklingsarena
 • Samarbeid med hjemmet og andre tjenester

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse med fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Studiet er forbehold inviterte søkere.