Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Videreutdanningen retter spesielt oppmerksomheten mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn og passer godt for deg som jobber i den kommunale barneverntjenesten.

Emnet retter oppmerksomheten mot barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak som angår barnet og familien.

Barnevernsarbeid er et komplekst fagfelt og i emnet legges det vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problem- og løsningsforståelse, og hvilken faglig tilnærming som vil være hensiktsmessig.

Det verdimessige utgangspunktet er at barnet har rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse, samt rett til nødvendige tjenester og tiltak fra barnevernet. Hvis det er mulig skal barnet få hjelp i egen familie og i lokalmiljøet. Barnets rett til medvirkning vies oppmerksomhet, samt på anerkjennende kommunikasjon og samhandling, hvor målet er å styrke barns og unges omsorg og trygghet. Ivaretagelse av barnets behov står i sentrum.

Sentrale tilnærminger knyttet til beslutningsprosesser og tiltaksarbeid vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til fagutøvelsen vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon. Oppmerksomheten rettes spesielt mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Emnet skal videreutvikle studentenes samlede og helhetlige profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i beslutnings- og tiltaksarbeid med barn og unge og deres familier.

Opptaksinformasjon

Opptakskrav er bachelorgrad i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller velferdsfag.

Annen fullført høyere utdanning av minimum tre års omfang med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, utdanning innen pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak