Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 52.00 (ordinær)
Studieplasser: 50
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209061

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Vil du i fremtiden jobbe for å fremme livskvalitet hos mennesker med funksjonsvansker? Dette studiet gir deg kompetanse innen blant annet helsefremming og miljøterapeutisk arbeid.

Deltidsstudiet i vernepleie er inndelt i sju teoriemner og tre praksisperioder, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

I løpet av studietiden vil du skaffe deg kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Fullført grad sikrer deg en helse- og sosialfaglig utdanning og autorisasjon som helsepersonell. Deltidsstudiet utdanner brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som opparbeider seg praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Studiet er utviklet for deg som ikke så lett kan være fysisk til stede på studiestedet og ha fremdrift som en fulltidsstudent. Det gjør det mulig å kombinere studiet med for eksempel omsorgsoppgaver eller deltidsjobb. Erfaringsmessig er det vanskelig å forene dette studiet med hel stilling i arbeidslivet.

Utdanningen er et deltidsstudium over fire år. Det vil si at hvert år på dette studiet har en arbeidsbelastning som tilsvarer 75 prosent av fulltid. Fulltids studiebelastning regnes som 1600 timer per år. Det innebærer at du som student må være forberedt på at studiet til tider vil kreve en innsats på 30 timer per uke. Som hovedregel har hvert semester to obligatoriske ukesamlinger på studiested Lillehammer. Største delen av studiet foregår før, mellom og etter samlingene, med utgangspunkt i digitale undervisningsopplegg.

Studiet krever selvdisiplin og evne til organisere dagene slik at det blir tid til å studere. Relevant yrkespraksis vil være nyttig.

Praksisperiodene er på til sammen tretti uker. Som hovedregel er Innlandet høgskolens område for praksisutplassering. Praksis er en sentral læringsarena, og kontakt med brukere og erfarne yrkesutøvere er viktig for studentenes læring av teori, ferdigheter og generelle kompetanse.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskrav:

generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

- Helse-, omsorg-, oppvekst-, eller sosialsektoren

Du må dokumentere minst 5 års relevant praksis, hvorav inntil 2 år kan dekkes av relevant utdanning og 1 år kan dekkes av enten omsorg for egne barn, førstegangstjeneste eller relevant frivillig arbeid.

Øvrig praksis må være lønnet, relevant arbeid.

Eksempler på relevant arbeidserfaring er praktisk arbeid innenfor et eller flere av følgende områder: barnehage, skole, SFO, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, vekstbedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Relevant utdanning: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, ambulansesjåfør og legesekretær.

Absolutt krav:

Matematikk på nivå med videregående skole (84 årstimer eller tilsvarende)

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 52,0
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller master i karriereveiledning.

Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet har du mulighet til å søke om å reise på utveksling i utlandet. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

Destinasjonene kan variere fra år til år og informasjon om mulighetene gis undervegs i studiet.

Se våre nettsider eller kontakt studieprogramansvarlig Mari Solberg Lyftingsmo eller praksiskoordinator Åse Mari Fyksen.

Hvorfor reise på utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie, deltid Lillehammer

Alle utdanninger innen