Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 40.40 (primær)
  • 45.10 (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 209080

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Enkelte livssituasjoner er krevende å håndtere alene. Som utdannet sosionom vil du kunne bistå enkeltmennesker og være med på å løse sosiale utfordringer i samfunnet.

Fullført og bestått bachelor i sosialt arbeid gir yrkestittelen sosionom. Sosionom betyr "den som kjenner samfunnet" og som utdannet sosionom vil du møte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Ved fullført grad vil du være kvalifisert til å bistå med å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Det sosiale arbeidet foregår både på individ, gruppe, system og samfunnsnivå.

Sosionomstudiet legger spesielt vekt på at kritisk refleksjon kan bidra til at du kan skape forbedring og nødvendige endringer.

Sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra både teori og praksis, og fra egne og beslektede fagområder.

Studentene skal beherske å tilrettelegge og gjennomføre prosesser i ulike profesjonelle sammenhenger. Studiet retter oppmerksomheten mot personlig utvikling og faglig skikkethet i møte med mennesker.

Studiet består av sju emner og for hvert emne er det utarbeidet en egen emnebeskrivelse. Det er lagt vekt på å integrere teoretisk, erfarings- og brukerkunnskap. Videre vektlegges trening i å lede prosesser gjennom likeverdig kommunikasjon.

Du må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før du kan få gå videre i studiet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Attester

Studiet krever følgende attester: Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 45,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 40,4
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Sosionomer kan bygge på utdanningen med for eksempel master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier og master i karriereveiledning som begge tilbys hos oss.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland. Skulle du som sosionom i fremtiden fullføre en mastergrad, kan du bygge videre med PHD-studier ved HINN, samt ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Vi har i tillegg et mangfold av etter- og videreutdanningstilbud som er relevante for sosionomer.

Utveksling

Bachelor i sosialt arbeid / BA Social Work er en internasjonal grad. I sosionomstudiet vil du få innsikt i internasjonale sosialfaglige perspektiver både gjennom undervisningen og litteraturen som benyttes. Deler av undervisningen og pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet har du mulighet til å søke om å gjennomføre praksisperioden i vårsemesteret andre studieår, samt gjøre prosjekt-/ fordypningsoppgaver i tredje studieår, i utlandet.

Det er ca 10 prosent av studentkullet som får praksisperioden utenlands hvert år. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju og prioriteres ut fra individuell vurdering og egnethet. Eventuelt prosjektarbeid i utlandet gjennomføres etter nærmere avtale med studiet.

Destinasjoner varierer fra år til år. Utenlandske praksisplasser vurderes på lik linje med praksisplasser i Norge, og det stilles de samme faglige kravene til læringsutbytte. Vi samarbeider f.eks. med virksomheter i Irland, India, Hellas og England.

Informasjon om mulighetene til utveksling gis undervegs i studiet etter hvert som de aktuelle studieemnene nærmer seg.

Hvorfor reise på utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen