Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 40.40 (primær)
  • 45.10 (ordinær)
Studieplasser: 95
Søknadskode (SO): 209080

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Enkelte livssituasjoner er vanskelige å håndtere alene. Som utdannet sosionom vil du kunne bistå enkeltmennesker og være med på å løse sosiale utfordringer i samfunnet.

Fullført og bestått bachelor i sosialt arbeid gir yrkestittelen sosionom. Sosionom betyr "den som kjenner samfunnet" og som utdannet sosionom vil du møte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Ved fullført grad vil du være kvalifisert til å bistå med å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Det sosiale arbeidet foregår både på individ, gruppe, system og samfunnsnivå.

Sosionomstudiet hos oss legger spesielt vekt på at kritisk refleksjon kan bidra til at du kan skape forbedring og nødvendige endringer.

Sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra både teori og praksis, og fra egne og beslektede fagområder.

Studentene skal beherske å tilrettelegge og gjennomføre prosesser i ulike profesjonelle sammenhenger. Studiet retter oppmerksomheten mot personlig utvikling og faglig skikkethet i møte med mennesker.

Studiet er inndelt i sju emner og for hvert emne er det utarbeidet en egen emnebeskrivelse. Det er lagt vekt på å integrere teoretisk, erfarings- og brukerkunnskap. Videre vektlegges trening i å lede prosesser gjennom likeverdig kommunikasjon.

Du må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før du kan få gå videre i studiet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Attester

Studiet krever følgende attester: Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: 46,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 41,3
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Sosionomer kan bygge på utdanningen med for eksempel master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier og master i karriereveiledning som begge tilbys hos oss.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland. Skulle du som sosionom i fremtiden fullføre en mastergrad, kan du bygge videre med PHD-studier ved HINN, samt ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Vi har i tillegg et mangfold av etter- og videreutdanningstilbud som er relevante for sosionomer.

Utveksling

Sosialt arbeid er et internasjonalt fag, og bachelor i sosialt arbeid/ BA Social Work er en internasjonal grad. I sosionomstudiet vil du få innsikt i internasjonale sosialfaglige perspektiver både gjennom undervisningen og litteraturen som benyttes. Deler av undervisningen og pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Høgskolen har avtaler med en rekke internasjonale samarbeidspartnere som bidrar til internasjonale perspektiver i studiet. Sosionomstudiet har samarbeidspartnere både i India, England, Palestina, Danmark og Hellas.

Som student har du anledning til å søke om å gjennomføre andre års praksisperiode i utlandet. Høgskolen vurderer og kvalitetssikrer relevante praksisplasser på lik linje med praksisplasser i Norge, og det stilles de samme faglige kravene til læringsutbytte for studentene. Ca. ti prosent av studentkullet gis anledning til å gjennomføre praksisperioden sin i utlandet hvert år.

Deler av tredje studieår kan, etter godkjenning fra høgskolen, gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon utenlands.

For mer informasjon om praksismuligheter i utlandet, ta kontakt med studiekoordinator Åse Mari Fyksen.

Hvorfor reise på utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen