Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Evenstad

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2019

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209322

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Norge er et skogland og nordmenn har lange tradisjoner i å forvalte sine skogressurser. Om lag 40 prosent av Norges areal er dekt av skog og disse skogarealene er eid av 130 000 skogeiere. I dag øker det stående volumet av trær i Norge mer enn det tømmervolumet som tas ut fra skogen. Utdanningen i skogbruk gir deg kunnskap til å forvalte skogressursen i nåtid og fremtid. Studiet gir deg innsikt i bærekraftig forvaltning. Det betyr at når trær hogges så plantes det nye trær, og de nye trærne vil binde CO2 i mange år fremover. Trebaserte produkter er med på å erstatte produkter som blir lagd av mindre miljøvennlige råstoff.

Skogen er en økonomisk ressurs for skogeier, skogsentreprenører, tømmertransportører og skogindustrien. Denne verdikjeden inngår som en del av skogbruksutdanningen. Du får innsikt i økologiske sammenhenger i skogområdene og hvordan geologien påvirker trærnes voksested. Metoder for høsting, forynging og forvaltning av skogressursen i henhold til lover, forskrifter og miljøsertifiseringen er temaer du vil jobbe med i bachelor i skogbruk.

Skog som råstoff og næringsgrunnlag

Det er stor sannsynlighet for at du har et produkt som er lagd av tre i nærheten av deg. Kanskje du bor i et trehus som varmes opp av ved eller flis? Mange av varene du kjøper i butikken kommer i en emballasje basert på trevirke. Kanskje sitter du på en trestol og leser ei bok som er lagd av papir. Noen av delene i bilen din kan være lagd av trevirke, og det kan også klær. Visste du at vaniljesmaken i tannkrem, is og vaniljesaus kan komme fra trær?
I dag forskes det på å benytte trær som mat for både husdyr og oppdrettsfisk, og om bensin og diesel kan erstattes av trebaserte drivstoff. Dagens plast som er lagd av olje, kan i fremtiden erstattes av nedbrytbar plast lagd av trevirke.

Som fremtidig skogforvalter er du med på å forvalte landskapet og hvordan andre brukere av skogen får gode naturopplevelser. Andre brukere av skogen kan være fotturister, jegere, fiskere, sopp- og bærplukkere samt familier på søndagstur. Bærekraftig skogbruk betyr at det tas hensyn til dyre- og fuglelivet og det biologiske mangfoldet i skogen. I våre skogområder har det bodd mennesker i mange tusen år. Kulturminnene som er spor etter disse bosettingene blir også tatt vare på i dagens skogbruk.

Kompetanse for fremtiden

Økonomiske, økologiske og kulturelle interesser må ivaretas overalt. For å identifisere ulike interesser er vi i dag avhengige av geografiske informasjonssystem (GIS). Du vil få innsikt i hva GIS er, hvilke analysemetoder som benyttes på konkrete problemstillinger i bærekraftig skogbruk, og hvordan man effektivt kommuniserer med kart.  

Undervisningen i skogbruk er forskningsbasert og gjennomføres som forelesninger og teoretiske/praktiske øvinger. De praktiske øvingene gjennomføres ute i skogen og i samarbeid med skogeiere i nærheten av Evenstad. Deler av undervisningen er problembasert, der du som student får oppgaver som du skal gjennomføre i samarbeid med de andre studentene. Disse oppgavene skal belyse situasjoner som du vil møte i arbeidslivet etter endt utdanning.

Det er skog i alle landsdeler og derfor er det mulig å få en jobb innen skognæringen i nærheten av der du ønsker å bo. Det er stor etterspørsel etter folk med skogbruksutdanning for tiden. De fleste jobbene er innen privat skogforvaltning, offentlig landbruksforvaltning, forskning eller at du etablerer ditt eget firma. Skogen er viktig for bosetning og verdiskaping i både bygd og by.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du velger selv om du vil skrive oppgaven som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt. 

Karrieremuligheter

Med en Bachelor i skogbruk blir du kvalifisert for spennende jobber som skogbruksleder, tømmermegler, skogssjef eller skog- og utmarksforvalter. Du kan også gå videre på en master og bli skogforsker, få jobb innen offentlig forvaltning i kommuner, fylker, departement og for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring. Mange arbeider med forvaltning av store skogeiendommer.

Du kan gå videre på en  masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet.  Hvis du er interessert i en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Hvordan forvaltes skog i andre land i Europa og i resten av verden? Du kan lære om det og mye mer ved å dra på utvekslingsopphold hos en av høgskolens mange samarbeidspartnere. Hva med et semester i Finland, Tsjekkia eller Tyskland? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

 

Alle utdanninger innen