Bachelor i rettsvitenskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Er du interessert i lov og rett, og tolking av lover og regler?

Studiet gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses.

Ved gjennomført Bachelor i rettsvitenskap skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de krav som stilles i offentlig og privat virksomhet når det gjelder utøvelse av oppgaver som krever evne til å forstå og anvende regelverket innen nærmere avgrensede områder.

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Karrieremuligheter

Videre studier

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) har et særskilt toårig masterprogram i rettsvitenskap der juridisk bachelorgrad fra INN er direkte opptaksgrunnlag. Nærmere beskrivelse av dette masterprogrammet er gitt av  Det juridiske fakultet ved UiB.

Du er også kvalifisert til å søke opptak til de ordinære masterprogrammene i rettsvitenskap gjennom Samordna opptak. De som blir tatt opp som student ved Det juridiske fakultet ved UiB eller ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) vil nyte godt av at Bachelor i rettsvitenskap ved INN er forhåndsgodkjent til å utgjøre de tre første årene av masterstudiet. Studenter fra INN kan dermed begynne direkte i det fjerde studieåret ved disse masterstudiene i rettsvitenskap. Ved UiO er forhåndsgodkjennelsen betinget av at valgemnet JUS1051/1 Dynamisk tingsrett ved INN er gjennomført. Se nærmere informasjon fra  Det juridiske fakultet UiB og informasjon fra  Det juridiske fakultet UiO.

Du kan også bygge på utdanningen med for eksempel:

Master in public administration ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

Utveksling

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.30 (primær)
50.80 (ordinær)

Studieplasser

120

Søknadskode (SO)

209526

Lignende utdanninger