Bachelor i barnevern favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til
oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på
barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. For å
jobbe i helse- og sosialsektoren må du ha interesse for å
arbeide med mennesker med ulike behov, samt kompetanse slik
at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

Etter fullført bachelorgrad kan du for eksempel jobbe
innenfor kommunale barnevernstjenester,
barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske
institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på
yrkesrelevante virksomheter er skoler, barn og unges nærmiljø
og fritidsarenaer.

Studieplanen dekker føringer til profesjonskravene nedfelt i
”Rammeplan og forskrift for 3-årig
barnevernpedagogutdanning”, fastsatt av Kirke-, utdannings-
og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

Rammeplanen er nasjonal og setter rammer og standarder for
den enkelte utdanning. Rammeplanen har en generell og en
studiespesifikk del. Den generelle delen gir pålegg om en
felles innholdsdel for flere utdanninger innen helse- og
sosialfag. 


Skikkethetsbrosjyren 2019

Emner og plassering av emner under denne studieplanen er
under revisjon.

Karrieremuligheter

Barnevernpedagoger kan bygge på utdanningen med for eksempel:


Master i tverrfaglig arbeid med barn,
unge og familier


Master i karriereveiledning

Disse studiene tilbys ved Høgskolen i innlandet, studiested
Lillehammer. I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om
opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter
i inn- og utland.

Barnevernpedagoger arbeider med oppgaver knyttet til
oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på
barn og unges totale livssituasjon. Barnevernpedagoger
arbeider for eksempel innenfor kommunale barneverntjenester,
barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske
institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på
yrkesrelevante virksomheter er skoler, barnehager, barn og
unges nærmiljø og fritidsarenaer m.m.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til
internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del
av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet, gir
utdanningen deg mulighet til å søke om å gjennomføre 3.
års praksis i utlandet i høstsemesteret, innenfor
godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive
fordypningsoppgave i utlandet. Studenter på BA i
Barnevern har også mulighet til å delta i et prosjekt ved
Manavodaya senteret i India (av ca. 1 måneds
varighet) som gir innsikt i ‘people based development’.
Et eventuelt opphold i India gjennomføres i 3. studieår
i forbindelse med skriving av bacheloroppgaven.

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har
høgskolen i innlandet etablert praksisavtaler for BBVP i
Danmark og Palestina.

For mer informasjon om praksismuligeter i utlandet, ta
kontakt med studieleder Marianne Kval, marianne [dot] kval [at] inn [dot] no (marianne [dot] kval [at] inn [dot] no) 

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, ifølge  Time Magazine.

 

Økt utbytte av utdanningen

Et praksisopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

 

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere og arbeide på et annet
språk, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse
som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist.

 

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på praksisutveksling.  Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utenlandsopphold som del
av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem
prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

 

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

 

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv. Erasmus Impact Study peker i
samme retning: studenter på utveksling utvikler positive
egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne
til problemløsning.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

39.00 (primær)
45.00 (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

209070

Lignende utdanninger