Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Lillehammer

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 41.80 (primær)
  • 46.90 (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

209070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. For å jobbe i helse- og sosialsektoren må du ha interesse for å arbeide med mennesker med ulike behov, samt kompetanse slik at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

Etter fullført bachelorgrad kan du for eksempel jobbe innenfor kommunale barnevernstjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer.

Studieplanen dekker føringer til profesjonskravene nedfelt i nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, som i forskrifts form definerer virkeområde og formål med utdanningen og beskriver en kandidats kompetanse ved fullført utdanning som barnevernspedagog.

Skikkethetsbrosjyren 2019

Karrieremuligheter

Barnevernpedagoger kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Disse studiene tilbys ved Høgskolen i innlandet, studiested Lillehammer. I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet, gir utdanningen deg mulighet til å søke om å gjennomføre 3. års praksis i utlandet i høstsemesteret, innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Studenter på BA i Barnevern har også mulighet til å delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (av ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Et eventuelt opphold i India gjennomføres i 3. studieår i forbindelse med skriving av bacheloroppgaven.

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har høgskolen i innlandet etablert praksisavtaler for BBVP i Danmark og Palestina.

For mer informasjon om praksismuligeter i utlandet, ta kontakt med studieleder Cathrine Grimsgaard, cathrine.grimsgaard@inn.no.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.

Økt utbytte av utdanningen

Et praksisopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere og arbeide på et annet språk, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på praksisutveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utenlandsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Alle utdanninger innen