Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Sogndal
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei lærarutdanning for deg som treng pedagogisk kompetanse for å kunne undervise i eit fag du allereie har utdanning i. Dette er ei samlingsbasert utdanning for deg som har yrkesfagleg bakgrunn, enten i form av eit fag-/svennebrev eller ei profesjonsutdanning frå høgskule eller universitet, og relevant arbeidserfaring.

Studieprogrammet tek utgangspunkt i ei forståing av profesjonskompetanse som inkluderer yrkesdidaktiske, pedagogiske og etiske kunnskapsformer. Det består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng yrkesdidaktikk. Desse er fordelt likt i to emne:

  • Leiing av læreprosessar
  • Skulen i samfunnet 

Studiet knyter teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium og gir deg som framtidig faglærar nødvendig startkompetanse. Gjennom ei forskande tilnærming til lærestoffet, tileignar du deg viktige ferdigheiter, erfaringar og kunnskapar.

Utdanninga følgjer dei læringsutbytta som til ei kvar tid er gjeldande i rammeplan og nasjonale retningslinjer. Nærmare omtale av studiet og progresjon ligg i emneplanane til studiet og i studiehefte frå den enkelte studiestaden.

Spørsmål og svar om PPU for yrkesfag

Studiets oppbygging

Praksis i PPU

Praksisopplæringa har eit omfang på 60 heile arbeidsdagar, fordelt på begge studieåra. Du tileignar deg praktisk erfaring med pedagogisk teori og yrkesdidaktiske fenomen som blir tatt opp i dei to teoretiske emna i studiet. Slik legg studiet til rette for at dei pedagogiske, yrkesdidaktiske og praktiske elementa gjensidig kan utfylle kvarandre i kvalifiseringa til læraryrket.

Praksisopplæringa består av alle dei aktivitetane som inngår i arbeidskvardagen til ein yrkesfaglærar, og blir omtalt i emneplanane for praksis. Praksis skal vere rettleia, og du vil få praksisbesøk der både praksisrettleiar og lærar frå Høgskulen på Vestlandet deltar. Dersom du allereie arbeider i skulen, kan inntil halvparten av praksisopplæringa gjennomførast på eigen arbeidsplass.

Her finn du informasjon om praksis.

Samlingsdatoar 2022-2023

Opptakskrav

  • Profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning med eit omfang på minimum 180 studiepoeng eller tilsvarande.
  • To år fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som HVL tilbyr yrkesdidaktikk i.

eller

  • Fagbrev/svennebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå.
  • Generell studiekompetanse.
  • To år yrkesteoretisk utdanning utover vidaregåande skulenivå.
  • Fire år fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som HVL tilbyr yrkesdidaktikk i.

Ofte stilte spørsmål om opptak til PPU  

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Utdanninga kvalifiserer og sertifiserer for arbeid som lærar på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæringa i vidaregåande opplæring (trinn 8-13). Det er også ei relevant utdanning for deg som jobbar med leiing av opplæringsaktivitetar i bedrifter og i vaksenopplæring.

Alle utdanninger innen