Fakta

Sted:
Bergen
Førde
Haugesund
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

27. april 2024.

Om studiet

Ønskjer du ei leiar- eller administrasjonsstilling innan helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren? Master i organisasjon og leiing er ei yrkesnær leiarutdanning.

Kvifor studere organisasjon og leiing?

Du får spisskompetanse i organisasjon og leiing spesialisert til helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren. Du vel retning ut frå din utdanningsbakgrunn. Gjennom studiet tileignar du deg både generelle og sektorspesifikke kunnskapar som gjer deg kvalifisert til leiarstillingar innan offentleg forvaltning.

I studiet lærer du:

 • å forstå skiftande og komplekse utfordringar slik dei framstår i gjennomorganiserte samfunn
 • korleis internasjonale og nasjonale, politiske føringar påverkar helse- og velferdsinstitusjonar
 • korleis endringar i offentleg sektor blir sett i verk gjennom reformer, og korleis dette skapar særskilde kontekstar for utøving av leiing
 • å bruke vitskaplege metodar på bruksretta problemstillingar innan sektoren

I masteroppgåva di tar du utgangspunkt i ei problemstilling knytt til eit arbeidsområde du har erfaring med. Du får individuell rettleiing i arbeidet med oppgåva.

Utdanninga veksler studiestad annakvart år. I 2024 kan du studere i Bergen. I 2025 vil det vere opptak i Haugesund og Førde. 

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Vi har forelesingar, casedrøftingar, øvingar, prosjektseminar og skriftlege oppgåver.

Studiet er samlingsbasert, med rundt fem samlingar á to dagar i kvart semester.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad / grunnutdanning i ein relevant profesjon
 • To år yrkespraksis etter fullført grunnutdanning

Utdanning og praksis må vere relevant for studieretninga du søkjer opptak til. Døme på relevante profesjonsområde:

 • Helse- og velferdsleiing: Sosialt arbeid, barnevern, sjukepleie, fysioterapi, vernepleie
 • Utdanningsleiing: lærar, barnehagelærar

Andre utdanningar på bachelornivå innan fagområda helse, velferd eller utdanning kan vurderast.

 

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

 • Leiarstillingar innan helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren
 • Administrative stillingar som krev kunnskap om handtering av saker knytt til institusjonar innan feltet, og/eller offentleg kontroll-, tilsyns- og forvaltningsansvar for slike institusjonar
 • Sjølvstendige stillingar av typen prosjektleiing, utgreiing, planlegging, utviklingsarbeid og liknande innan helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren

Alle utdanninger innen