Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 21. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Ønsker du å videreutvikle din profesjonelle handlingskompetanse, slik at du kan møte fremtidens utfordringer i miljøterapeutisk arbeid?

Hvorfor studere miljøterapeutisk arbeid ved HVL?

I miljøterapeutisk arbeid vil du styrke din analytiske, kritiske, etiske og praktiske kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemma i ulike situasjoner.

Du lærer om utøvelse av miljøterapeutiske praksiser i ulike kontekster som bofellesskap, barnevernsinstitusjoner, skole, fritid, ulike institusjoner innen rus og psykiatri, i andre sine hjem eller på andre arenaer. 

Man kan studere miljøterapeutisk arbeid ved campus Bergen. 

Hva kan du jobbe med?

Med fullført utdanning kan du arbeide innen ulike former for miljøterapeutisk arbeid i helse- og omsorgstjenester og barnevernsfeltet. Studiet kvalifiserer også til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Innhold i studiet

I miljøterapeutisk arbeid lærer du om:

  • hvordan sentrale dilemmaer innen miljøterapeutisk arbeid er knyttet til makt, autonomi, verdighet, deltakelse og medborgerskap
  • hvordan profesjonelle yrkesutøvere kan gi omsorg, bygge relasjon og stimulere til mestring, deltakelse og autonomi på dagliglivets arenaer
  • hvordan personer med ulike bistandsbehov, som følge av omsorgssvikt, kognitive, psykiske eller fysiske funksjonsnedsettinger, rus, eller utfordrende atferd kan være utsatt for marginalisering og oppleve sosial ulikhet
  • tjeneste- og fagutvikling innen miljøterapeutiske praksiser
  • å planlegge, gjennomføre, lede og veilede andre i miljøterapeutisk arbeid
  • hvordan styrke andres evne til å gi omsorg, skape og opprettholde trygge relasjonelle bånd. Dette kan for eksempel være familie, venner, nettverk og fosterhjem.

Miljøterapeutisk arbeid er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad som gir yrkestittel sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, eller Ergoterapeut.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

eller:
Annen helsefaglig, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig bachelorgrad og minst ett års relevant yrkeserfaring fra miljøterapeutisk arbeid. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

Søknadskode: 3063