Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Stord
Sogndal
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Denne forskerutdanningen er for deg som ønsker å bidra til å utvikle fremtidens helsetjenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukere og pasienter, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglige profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitenskapelige tilnærminger til helse er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og håndtere dagens og morgendagens helseutfordringer, lokalt og globalt. Studiet er tett koblet sammen med arbeidsliv og samfunn.

Studiet er forankret i helsevitenskap, og tittelen Helse, funksjon og deltakelse viser til et bredt, tverrvitenskapelig forskningsfelt:

  • Helse viser til en fysisk, psykologisk og sosialt forankret ressurs som påvirkes av sykdom, mestring, livsløp og levekår.
  • Funksjon viser til aktivitet og samspillet mellom kroppslige og psykologiske forutsetninger og omgivelsene som hemmer eller fremmer enkeltmennesker og gruppers helsepotensiale.
  • Deltakelse viser til hvordan enkeltmennesker eller grupper kan involvere seg i hverdagsliv, arbeid og fritid og utøve sitt medborgerskap.

Fakultet har forskningsmiljø ved alle fem campusene på HVL. Forskningsmiljøene har praktiske, teoretiske og forskningsmetodiske tilnærminger knyttet til helse- og sykdomsrelaterte fenomener. Helse kan forstås og utforskes på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå, med vekt på teoriutvikling, empiri, metode, struktur, og forskningssamarbeid med arbeidsliv og samfunn. Det er anledning til å ta enkeltemner, uten å søke opptak til hele programmet. 

Studiets oppbygging

Utveksling

Høgskulen har som mål at alle ph.d.-kandidater skal ha et forskningsopphold i utlandet på minst én måned. Du kan ta oppholdet når som helst i løpet av stipendiatperioden din. Du avtaler dette med veileder og det utenlandske universitet du skal forske ved.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet, må du kunne dokumentere følgjande:

  • Fullført relevant 2-årig mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende, med eller utan profesjonsutdanning.
  • Normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen.
  • Helserelatert forskningstema for ph.d. arbeidet.
  • Finansiering og driftsmiddel for å kunne gjennomføre hele utdanningen.

For øvrig informasjon se regelverk og skjema for ph.d.-studium ved HVL.

Alle utdanninger innen