Fakta

Sted:
Bergen
Førde
Haugesund
Stord
Sogndal
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

19. mai 2024.

Om studiet

Denne forskerutdanningen er for deg som ønsker å bidra til å utvikle fremtidens helse- og velferdstenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukere og pasienter, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglige profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitenskapelige tilnærminger til helse– og velferd er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og håndtere dagens og morgendagens helse- og velferdsutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett koblet sammen med arbeidsliv og samfunn.

Studiet er forankret i helse- og sosialvitenskap, og tittelen Helse, funksjon og deltaking viser til eit breidt, tverrvitskapleg forskingsfelt:

  • Helse viser til en fysisk, psykologisk og sosialt forankret ressurs som påvirkes av sykdom, mestring, livsløp og levekår.
  • Funksjon viser til aktivitet og samspillet mellom kroppslige og psykologiske forutsetninger og omgivelsene som hemmer eller fremmer enkeltmennesker og gruppers helsepotensiale.
  • Deltakelse viser til hvordan enkeltmennesker eller grupper kan involvere seg i hverdagsliv, arbeid og fritid og utøve sitt medborgerskap.

Fakultet har forskingsmiljø ved alle fem campusene på HVL. Forskingsmiljøa har praktiske, teoretiske og forskingsmetodiske tilnærminger knyttet til velferd og sjukdomsrelaterte fenomen. Helse og velferd kan forståast og utforskast på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå, med vekt på teoriutvikling, empiri, metode, struktur og forskingssamarbeid med arbeidsliv og samfunn. Det er høve til å ta enkeltemne, utan å søkje opptak til heile programmet. 

Studiets oppbygging

Utveksling

Høgskulen har som mål at alle ph.d.-kandidater skal ha et forskingsopphald i utlandet på minst ein månad. Du kan ta opphaldet når som helst i løpet av stipendiatperioden din. Du avtaler dette med veileiar og det utanlandske universitet du skal forske ved.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet, må du kunne dokumentere følgjande:

  • Fullført relevant 2-årig mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende, med eller utan profesjonsutdanning.
  • Normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen.
  • Helserelatert forskningstema for ph.d. arbeidet.
  • Finansiering og driftsmiddel for å kunne gjennomføre hele utdanningen.

For øvrig informasjon, se regelverk og skjema for ph.d.-studium ved HVL.

Utveksling

Alle utdanninger innen