Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203469

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

I vakre Sogndal, med kort veg til fjell, fjord og isbrear, har du eit perfekt utgangspunkt for å studere bachelor i geologi og geofare!

Velkomstbrev til deg som har fått opptak.

Kvifor studere geologi og geofare?

Geologi handlar om å forstå kva jordkloden består av, korleis den er blitt til og korleis den har utvikla seg. For å lære om dette brukar vi den storslåtte Vestlandsnaturen rundt campus Sogndal som klasserom.

Dette er ei praktisk retta geologiutdanning. Vi reiser på ekskursjonar og feltarbeid i nesten alle emner, noko som gir deg god innsikt i geologiske prosessar og metodar.

Geologi og geofare er den einaste bachelorutdanninga i Norge som har eit særleg fokus på geofare og geologiske problemstillingar i arealplanlegging.

Gjennom studiet lærer du om:

 • korleis jorda vår er bygd opp, og kva indre og ytre prosessar som skapar det landskapet vi ser i dag
 • geofarar som skred, flaum, jordskjelv og tsunami, og korleis desse kan bli oppdaga og overvaka ved hjelp av moderne teknologi
 • årsaker og omfang av naturlege og menneskeskapte klimaendringar
 • korleis brear, snø og snøskred opptrer og utviklar seg
 • geologiske verktøy som kart, GIS, GPS og geofysiske metodar
 • geologiske ressursar som ulike mineral, lausmassar og vatn
 • sentrale lovar og verkemiddel i norsk arealplanlegging, miljø- og naturforvaltning

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Vi reiser på mange ekskursjonar og feltarbeid, der du lærer om geologi og geofarar i praksis. Du lærer også gjennom forelesingar, øvingar på geologilaben og ulike oppgåver.

I ein del emne har vi blokkundervisning, som betyr at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi begynner på neste emne.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2og eitt av følgjande krav:

 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 + 2
 • Kjemi 1 + 2
 • Biologi 1 + 2
 • Informasjonsteknologi 1 + 2
 • Geofag 1 + 2
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

 • Geologisk kartlegging av bergartar, lausmassar og brear
 • Vurdering av samfunnssikkerheit knytta til skred, flom og klimatilpassing
 • Utvinning og forvaltning av ressursar som olje, gass, metall, industrimineral og naturstein
 • Kartlegging av vatnressursar og forurensing i sediment og grunnvatn
 • Grunnundersøkelsar knytta til infrastrukturprosjekt (bygg, veg, tunnel, jernbane, vind- og vatnkraft)
 • Areal- og samfunnsplanlegging

Lønn: Kva tener ein geolog?

Ein geolog tener i gjennomsnitt 1 110 840 kr i året, i følgje utdanning.no. 

Utveksling

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Nederland | Wageningen University & Research (WUR) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10295

Nederland | Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10375

Polen | Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (WUELS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10415

Spania | University of Oviedo | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10236

USA | Beloit College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10347

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

USA | Western Washington University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10517

Østerrike | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10058

Alle utdanninger innen