Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203170

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2023.

Om studiet

Kvifor studere engelsk?

Engelsk er eit verdsspråk, og gjennom å studere engelsk får du innsikt i språk, litteratur, historie og samfunnstilhøve i den engelsktalande verda, betrar dine eigne språkferdigheiter og tileignar deg god tekstkompetanse. Dette er sentrale ferdigheiter i mange yrke og studiar. Studiet gir kunnskap om litteratur og andre kulturuttrykk, historie og samfunnstilhøve og munnleg og skriftleg språkkunnskap.

Du lærer:

  •  Engelsk grammatikk, fonetikk og språkhistorie
  • Å lese og analysere litterære tekstar og andre kulturutrykk ved å bruke kunnskap om sjangrar, litterære verkemiddel og andre meiningsuttrykk, og historiske og sosiale kontekstar for produksjon og mottaking
  • Å nytte engelsk munnleg og skriftleg tilpassa tema, kontekst og mottakar

Engelsk årsstudium passar godt som vidareutdanning for lærarar, og som inngang til eller tillegg til andre studiar. Engelsk årsstudium kan inngå som studiepoeng i andre utdanningar, og dannar grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning innan engelsk.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga i engelsk årsstudium lagt opp?

All undervisning skjer på nett, og studiet føreset at ein har datamaskin med internettilknyting, videokamera, mikrofon og vanleg programvare til skriving og kommunikasjon. Undervisninga skjer ved hjelp av læringsplattforma Canvas og nettkonferanseverktøy.
Læringsaktivitetar nytta i studiet er førelesingar, digitale læringsressursar, skriftlege og munnlege oppgåver, rettleiing og studentorganiserte kollokviegrupper, i tillegg til sjølvstudium. Engelsk er både målspråket og undervisningsspråket, og alle læringsaktivitetar er på engelsk.


Studiet består av fire emne, kvart på 15 studiepoeng.

  • ENG101: Introduction to English linguistics
  • ENG201: Introduction to English-language literature, history and culture
  • ENG301: English linguistics 2
  • ENG401: English-language literature, history and culture 2

ENG101 og ENG201 går i haustsemesteret, medan ENG301 og ENG401 går i vårsemesteret. Les meir om undervisingsmåtar, arbeidskrav og vurderingsformer i emneplanane.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Å få fagkompetanse innan engelsk vil vera nyttig for arbeid innan undervisning, litteratur- og kulturformidling, språk og tekstarbeid, informasjonsarbeid, reiseliv, offentleg forvaltning, næringsliv og internasjonalt arbeid og studiar. Eit årsstudium i engelsk passar godt saman med andre utdanningar, som samfunnsfag, kulturfag, språkfag eller pedagogiske fag.

Utveksling

Alle utdanninger innen