Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203822

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Korleis møter vi dagens og framtidas energibehov på ein berekraftig måte? Med ei ingeniørutdanning i energiteknologi kan du vere med å utvikle nye energiløysingar som gir samfunnet sikker tilgang til energi frå fornybare kjelder.

Kvifor studere energiteknologi?

Som energiingeniør bidrar du til å møte samfunnets energibehov og klimamål på ein miljøvennleg måte.

Gjennom studiet får du eit breitt syn på problemstillingar knytta til energi og klima. Du får kompetanse innan fornybar energi, energidistribusjon, energibruk og energieffektivisering. Du lærer om fornybare energikjelder, som vindkraft, bio- og solenergi, og om tradisjonelle energikjelder, som vasskraft og fossil energi.

Studiet gir deg grunnleggande ingeniørkompetanse som er felles for dei ulike ingeniørfaga. Du vil difor ha evne til å omstille deg til stadig nye arbeidsoppgåver og du kan jobbe i mange ulike bransjar.

Du kan studere bachelor i energiteknologi på heiltid ved campus Bergen. 

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Du har forelesingar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium og sjølvstudium. Ved gruppe- og laboratoriearbeid er det krav om fysisk oppmøte. 

I 5. semester har du moglegheit å velje ulike valfag. Du kan velje mellom blant anna varme, ventilasjon- og kuldeteknikk, hydrogenteknologi, fornybar havenergi, solenergi og prosjektleiing. 

I siste semester skriv du bacheloroppgåve saman med ein eller to medstudentar. Det kan vere ei oppgåve frå ei bedrift i energisektoren, eller eit firma som ønskjer å bli meir energieffektivt. Du kan også bli med på energirelatert forskingsarbeid ved HVL.

I Studiebarometer 2019 var energiteknologi ved HVL det best likte energistudiet i Noreg.

Laboratorium

Vi har fleire ulike laboratorium som vi brukar i undervisninga:

  • Solenergilaboratorium knytt til eit passivhus,
  • Eit motorlaboratorium med blant anna ein beta-Stirlingmotor, som det berre finst eit fåtal av i Noreg. I forbrenningsmotorane blir biodrivstoff og moderne motorteknologi testa.
  • Marinlab, ein 50 meter slepe- og bølgetank der vi kan undersøke innretningar for tidevatn- og bølgekraft. Ved hjelp av 3D-scannar og 3D-printar kan ulike modellar konstruerast og byggast. Vi har også ein kombinert kraft-varme-eining (micro combined heat and power, CHP) for undersøkingar om energigjenvinning.

Utveksling

Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det. I 5. semester kan du i staden for å ta valfag ved HVL, reise på utveksling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

Les meir om våre forkurs her.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Energiingeniørar jobbar med ulike typar energianlegg, som for eksempel energianlegg i bygg eller fjernvarmenettverk. Dei kan også jobbe som prosjektleiarar og rådgivande ingeniørar for alt som har med effektiv bruk av energi og utvikling av nye former for energidistribusjon å gjere. Energiingeniørar kan bli tilsett både i industrien og i offentlege etatar, men kan også styre sine eigne bedrifter.

Energiingeniørar utdanna ved HVL har fått jobb i bedrifter som til dømes Sweco, Multiconsult, ABB, Greenstat, BKK Varme, Norsk Energi, Nordkraft, Asplan Viak, Entro, Norconsult, Rambøll, Lyse, og offentleg forvalting som Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Lønn: Kva tener ein ingeniør?

Ein ingeniør tener i gjennomsnitt 751 440 kr i året, i følge utdanning.no. Les meir om kva ulike typar ingeniørar tener på utdanning.no.

Utveksling

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Canada | University of New Brunswick | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=504

Polen | Cracow University of Technology (CUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=740

Spania | Polytechnic University of Valencia (UPV) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen