Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

12. april 2024.

Om studiet

Welcome to the master’s program in Climate Change Management.

Kvifor studere Climate Change Management?

Med kort veg til fjord, fjell, isbrear og skred- og flaumutsett terreng,
er Sogndal det perfekte laboratoriet for å studere klimaendringar, 

I Sogndal kjem du også tett på eit internasjonalt forskingsmiljø med brei kompetanse innan klima, natur og berekraft.

Vi ser på klimautfordringar og klimatilpassing gjennom ei holistisk tilnærming, der både naturvitskaplege og samfunnsvitskaplege perspektiv blir vektlagd. I masteroppgåva di kan du spesialisere deg innan eit tema du interesserer deg spesielt for.

Du lærer om

 • klimaendringar, og korleis desse påverkar samfunn og økosystem
 • samfunnsomstilling, klimapolitikk, forbrukaråtferd og sirkulærøkonomi
 • klimamodellar og klimaprojeksjonar for å analysere og vurdere ulike framtidsscenario
 • omstilling av energiproduksjon, energiforbruk og energisystem i ei klimavennleg retning
 • nødvendige omsyn til blant anna skred og flaum i arealplanleggingsarbeid
 • positive og negative samspeleffektar mellom klimaendringar, klimatiltak, naturkrise og berekraftig utvikling
 • naturbaserte løysingar til klimautfordringar

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Vi har forelesingar, ekskursjonar, feltarbeid, arbeid i laboratorium og prosjektarbeid. 

Dette er ein internasjonal master med både norske og utanlandske studentar, noko som gir deg ein unik moglegheit for erfaringsutveksling. All undervisning er på engelsk. Du kan skrive masteroppgåva på norsk eller engelsk.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi begynner på neste emne.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 2. semester. Her kan du fordjupe deg i eit emne du interesserer deg særleg for.

Opptakskrav

Alle tre krava må vere oppfylte:

 1. Bachelorgrad, eller tilsvarande, i naturvitskap, samfunnsvitskap, teknologi eller ingeniørfag med minimum 80 studiepoeng i:
  - Miljøvitskap
  - Politikk og forvalting
  - Grøn teknologi og omstilling
  - Geovitskap og naturfarar
  eller ein kombinasjon av desse
 2. Samla karakter på grunnutdanninga må vere C eller betre.
 3. Søkarar med utdanning frå land utanfor Norden må dokumentere engelsk jamfør § 2.1 (4) i forskrift om opptak til HVL.

Søknadsfrist for søkarar utanfor EU/EØS: 1. desember 2023
Søknadsfrist for søkararfra EU/EØS: 1. mars 2024

Slik søker du

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Velg opptak "Master programmes for international students"
  • Velg studiet du vil søke på fra lista, søknadskoden for norske søkere er 3304.
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
  • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

 • Planleggar i offentleg sektor (innan kommune, region, vegvesen og fagdirektorat)
 • Miljø-, klima- og energirådgivar i privat sektor, offentleg sektor eller i organisasjonar
 • Forsking og undervisning

Eksempel på arbeidsoppgåver:

 • Utvikling av strategiar og tiltak for å redusere utslepp av klimagassar
 • Planlegging av kva areal som kan brukast til veg, jernbane og bustader
 • Rådgiving om korleis areal bør vere utforma for å unngå skadelege effektar av flaum, skred og andre klimarelaterte hendingar.
 • Forskings- og utviklingsaktivitetar retta mot klimaløysingar

Utveksling

Island | University Centre of the Westfjords | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10485

Italia | University of Turin | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10529

Tyskland | Carl von Ossietzky University of Oldenburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10356

Tyskland | Bingen University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10370

Alle utdanninger innen