Fakta

Sted:
Førde
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Byggingeniøren planlegg, prosjekterer og leier arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett og infrastruktur. I dette yrket vil du også jobbe med å sikre berekraftige og grøne løysingar i framtidas bygg.

I Førde kan du utdanne deg til byggingeniør gjennom den såkalla Y-vegen. Det vil seie at studiet har yrkesfagleg utdanning med relevant fagbrev som opptaksgrunnlag. Gjennom Y-vegen startar du med eit 6 veker langt matematikkurs (måndag-fredag) sommaren før du begynner på første året av bachelorutdanninga. Pensum omfattar det vesentlege av R1 og R2.

Som byggingeniør vil du få eit spennande yrke med mange moglegheiter.

Utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

I 2. studieår kan du velje å spesialisere deg innan ulike studieretningar.

Du lærer å:

 • planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekt
 • vurdere økonomi, miljø og samfunn i samanheng med teknologi
 • jobbe i tverrfaglege grupper og gjennomføre prosjektarbeid

Korleis er undervisninga?

Vi har forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar, ekskursjonar og prosjektarbeid med rettleiing.

Ein del av emna har nettundervisning saman med studentane på byggingeniørstudiet i Bergen.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Praksis: 
Det er moglegheiter for å få godkjend praksis om sommaren mellom 4. og 5. semester.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Ein bachelor som byggingeniør gir deg moglegheiter til å søke opptak til mastergrader i inn- og utland.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

Opptakskrav

Søkarar må ha eitt av følgjande:

1) Relevant vidaregåande yrkesfagleg utdanning med læretid i bedrift og relevant fagbrev innan bygg- og anleggsteknikk.

ELLER

2) Relevant vidaregåande yrkesfagleg utdanning innan bygg- og anleggsteknikk med fagprøve etter 3-årig skule og minst eitt års praksis etter fagprøven.

Opptak til byggingeniør y-veg skjer lokalt til høgskulen. Søknad saman med aktuell dokumentasjon skal registrerast i høgskulens Søknadsweb innan søknadsfristen. Søkarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Som byggingeniør har du eit stort spekter av jobbmoglegheiter. Byggingeniøren kan mellom anna arbeide i:

 • entreprenørbedrifter
 • rådgjevande ingeniørbedrifter
 • tekniske etatar i stat og kommune
 • private eigedomsfirma
 • eigedomsforvaltarar
 • byggeindustrien
 • byggevarefirma
 • bransjeorganisasjonar
 • forsking og undervisning

Du jobbar både ute på anlegg og inne på kontor med administrative oppgåver.

Alle utdanninger innen