Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

110

Søknadskode (SO)

203003

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Byggingeniøren planlegg, prosjekterer og leier arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett og infrastruktur. I dette yrket vil du også jobbe med å sikre berekraftige og grøne løysingar i framtidas bygg.

Vil du bidra til å skape nye tekniske løysingar og utforme omgjevnadane i samarbeid med andre? Som byggingeniør vil du få eit spennande yrke med mange moglegheiter.

Utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

I 2. studieår kan du velje å spesialisere deg innan ei av tre studieretningar:

 • Konstruksjonsteknikk (konstruksjonar av betong, stål, tre m.m)
 • Miljø, plan og infrastruktur (vei, vann og avløpssystem m.m)
 • Prosjekt- og byggeleiing

Du lærer å:

 • planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekt
 • vurdere økonomi, miljø og samfunn i samanheng med teknologi
 • jobbe i tverrfaglege grupper og gjennomføre prosjektarbeid

HVL tilbyr denne utdanninga i både Bergen og Førde, og at det kan difor vere lurt å legge inn begge alternativ på søkarlista di.

Korleis er undervisninga?

Undervisninga er ein kombinasjon av forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar, ekskursjonar og prosjektarbeid med rettleiing.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Praksis:
Det er moglegheiter for å få godkjend praksis om sommaren mellom 4. og 5. semester.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Ein bachelor som byggingeniør gir deg moglegheiter til å søke opptak til mastergrader i inn- og utland.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Som byggingeniør har du eit stort spekter av jobbmoglegheiter. Byggingeniøren kan mellom anna arbeide i:

 • entreprenørbedrifter
 • rådgjevande ingeniørbedrifter
 • tekniske etatar i stat og kommune
 • private eigedomsfirma
 • eigedomsforvaltarar
 • byggeindustrien
 • byggevarefirma
 • bransjeorganisasjonar
 • forsking og undervisning

Du jobbar både ute på anlegg og inne på kontor med administrative oppgåver.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | VIVES University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10053

Belgia | Thomas More University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=815

Danmark | Aarhus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10008

Slovenia | University of Ljubljana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10207

Spania | Polytechnic University of Valencia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

USA | San Diego State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Østerrike | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10058

Alle utdanninger innen