Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2022:
  • 49.90 (primær)
  • 52.90 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 203702

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Bioingeniøren har ansvar for ein viktig del av pasientomsorga, ved å bidra til å stille riktige diagnosar og overvake ulike former for medisinsk behandling.

Ein bioingeniør handterer og analyserer biologisk materiale, som til dømes som blod eller vev. Resultata er avgjerande for korrekt diagnostisering, behandling og oppfølging av sjukdom.

Som bioingeniør får du ansvar for å utføre analysane og kvalitetssikre analyseresultata. Ein bachelor i bioingeniørfag gir deg det teorietiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne ta dette ansvaret.

Bioingeniørar har pasientkontakt ved blodprøvetaking, opplæring og rettleiing av ulike pasientgrupper. Du arbeider sjølvstendig, men samarbeider òg med andre bioingeniørar og anna helsepersonell.

Ved bioingeniørutdanninga får du utvikle medisinske, tekniske og metodiske kunnskapar og ferdigheiter. Du vil òg trene på viktige ferdigheiter som kommunikasjon, formidling og samarbeid.

Praksis

I tillegg til den teoretiske undervisninga og laboratoriekursa, får du rettleia praksisstudiar ved ulike medisinske laboratorium i Helse Vest. Her får du høve til å bli betre kjend med dei ulike medisinske laboratoria si rolle i helsevesenet og med sjølve yrket. Praksis ved medisinske laboratorium er  ein del av utdanninga i alle tre studieåra.

Her finn du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Ved HVL kan du ta vidareutdanninga medisinske laboratorieanalysar, som er på masternivå og kan integrerast i ulike masterstudium som master i ansvarleg innovasjon og berekraftig verdiskaping ved HVL. 

Utveksling

Som bioingeniørstudent ved HVL, kan du kan søke om å reise til ein av våre internasjonale samarbeidspartnarar for å utføre bacheloroppgåva i 6. semester. I nokre tilfelle kan du utvide utvekslingsopphaldet og i tillegg gjennomføre eksterne praksisstudium ved den samarbeidande utdanningsinstitusjonen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse
Matematikk R1 (eller matematikk S1+S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1

Det er ein fordel med Kjemi 1 frå vidaregåande skule.

Opptaksinformasjon

Du bør vere vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du startar på studiet. Sjå informasjon om medisinsk testing.

Studiet har krav om politiattest fra 2021

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Utdanninga kvalifiserer til autorisasjon som bioingeniør i høve til lov om helsepersonell

Som bioingeniør kan du arbeide innan alle typar av medisinske laboratorium, med moglegheit for ytterlegare spesialisering etter ferdig utdanning (spesialistgodkjenning - NITO) .

Dei fleste bioingeniørane arbeider i medisinske laboratorium på sjukehus og i primærhelsetenesta, men bioingeniørar er òg kvalifisert til arbeid på laboratorium innan medisinsk industri, miljøretta helsevern, smittevern og medisinsk forsking, dyrevelferd, og forvaltning i offentleg sektor, gjerne innan mat, helse, vatn og avløp.

Utveksling

Belgia | Artesis Plantijn University College Antwerpen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10239

Finland | Turku University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=791

Portugal | Polytechnic Institute of Coimbra | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=768

Sverige | Umeå University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=807

Sør-Afrika | Cape Peninsula University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=510

Ungarn | Eötvös Loránd University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=808

USA | Harvard University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=226

USA | University of Pennsylvania | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=609

Alle utdanninger innen