Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2023:
  • 47.70 (primær)
  • 52.30 (ordinær)
Studieplasser: 55
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203702

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Ein bioingeniør samlar inn og analyserer biologisk materiale som blant anna blod eller vev. Resultata er avgjerande for å kunne stille korrekte diagnosar og gi rett behandling av sjukdom. 

Kvifor studere bioingeniør?

Som bioingeniør har du ansvar for å utføre analysar og kvalitetssikre analyseresultata. Bioingeniøren bidrar til at ei rette diagnosane blir stilt, ved å overvake ulike former for medisinsk behandling.

Bioingeniørar har pasientkontakt ved blodprøvetaking, opplæring og rettleiing av ulike pasientgrupper. Du arbeider sjølvstendig, men samarbeider òg med andre bioingeniørar og anna helsepersonell.

Du kan studere bioingeniør på heiltid ved campus Bergen.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

I bioingeniørutdanninga får du utvikla medisinske, tekniske og metodiske kunnskapar og ferdigheiter. Du vil også trene på viktige ferdigheiter som kommunikasjon, formidling og samarbeid.

Du får både teoretisk undervisning og laboratoriekurs.

Vi har utvikla nettsidene ePraksis.no som hjelper studentane å førebu seg til laboratoriekurs og praksisstudier.

Praksis for bioingeniør

I alle tre studieåra på bioingeniørutdanninga får du rettleia praksis ved ulike medisinske laboratorium i Helse Vest. Her blir du betre kjend med dei ulike medisinske laboratoria si rolle i helsevesenet, og med sjølve yrket. 

Meir informasjon om praksis

Utveksling

Som bioingeniørstudent ved HVL, kan du kan søke om å reise til ein av våre internasjonale samarbeidspartnarar for å utføre bacheloroppgåva i 6. semester. I nokre tilfelle kan du utvide utvekslingsopphaldet, og i tillegg gjennomføre praksis ved den samarbeidande utdanningsinstitusjonen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha Matematikk R1 (eller matematikk S1+S2), og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1

Det er ein fordel med Kjemi 1 frå vidaregåande skule.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Som bioingeniør kan du jobbe 

  • i laboratorium på sjukehus og i primærhelsetenesta
  • innan medisinsk industri
  • med miljøretta helsevern eller smittevern
  • innan medisinsk forsking
  • med dyrevelferd
  • med forvaltning i offentleg sektor

Utdanninga kvalifiserer til autorisasjon som bioingeniør etter lov om helsepersonell. Som bioingeniør kan du arbeide innan alle typar av medisinske laboratorium, med moglegheit for ytterlegare spesialisering etter ferdig utdanning (spesialistgodkjenning - NITO).

Lønn: Kva tener ein bioingeniør?

Ein bioingeniør tener i gjennomsnitt 589 080 kr i året. Les meir på utdanning.no sin lønnsstatistikk.

Utveksling

Belgia | AP University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10239

Finland | Turku University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=791

Hong Kong | The Hong Kong Polytechnic University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10016

Portugal | Polytechnic Institute of Coimbra | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=768

Sverige | Umeå University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=807

Sør-Afrika | Cape Peninsula University of Technology (CPUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=510

Ungarn | Eötvös Loránd University (ELTE) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=808

Alle utdanninger innen