Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Med en sivilingeniørutdanning i bærekraftig energiteknologi kan du jobbe med å utvikle grønn skipsfart, havvind, eller solenergi.

Hvorfor studere bærekraftig energiteknologi?

En grunnleggende omstilling fra fossile til fornybare energikilder er en av de store utfordringene for verdenssamfunnet. Behovet for å utvikle fornybar og bærekraftig energiteknologi er stort, og energisektoren trenger kompetanse for å skape nye løsninger. En sivilingeniørutdanning i bærekraftig energiteknologi vil gi deg mange karrieremuligheter der du kan bidra til det grønne skiftet.  

Kunnskap om bærekraft og samspill mellom teknologi, samfunn, klima og miljø står sentralt i studiet. Du får forståelse for og evne til å vurdere valg av ulike energikilder, teknologier, materialer og konverteringsprosesser, og hvilke konsekvenser valgene medfører.

Under studiet jobber du med problemstillinger som: 

 • Hvordan kan jeg analysere, evaluere og optimalisere en komponent, en prosess eller en hel applikasjon med tanke på bærekraft, effektivitet og økonomi?
 • Hvilke metoder og verktøy finnes, både teoretisk og eksperimentell, og hva vil være det beste valget for mitt prosjekt?
 • Hva er og hvordan virker de mest relevante teknologiene for konvertering og lagring av energi?
 • Hvilke konsekvenser for miljø og klima, drift, kostnader eller effektivitet er knyttet til design, konstruksjon og valg av materiale?
 • Hva er lav- og nullkarbon energibærere og hvordan kan disse fremstilles
 • Hvordan kan skipsfarten bli mer miljø- og klimavennlig?
 • Hva er havenergi og hvilke hensyn må jeg ta i forbindelse med marine installasjoner?

Bærekraft går som en rød tråd gjennom alle emner fra dag én til studiet avsluttes med masteroppgaven. Den kan du enten skrive for en bedrift, eller du kan bidra til energirelatert forskning ved HVL.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Undervisninga varierer mellom forelesninger, øvinger i beregning på lab eller med programvare, veiledning, gruppearbeid og prosjektoppgaver, i tillegg til selvstudium.

Det er lagt stor vekt på læringsformer som stimulerer studentaktiv læring og engasjement på et høyt pedagogisk nivå, for eksempel gjennom problembasert læring. Gruppearbeid i flere av emnene bidrar dessuten til det sosiale miljøet blant studentene.

Som masterstudent kan du benytte deg av et bredt spekter av fasiliteter og labratorium: 

 • Hydrodynamikklab
 • Solarlab
 • MarinLab
 • Kjemi- og materiallab
 • Termiske maskinene og datalaboratorier med simulasjonsverktøy (bl.a. Ansys Fluent, Aspen HYSYS, og DNV Sesam).
 • Tilgang til 3D-scanner og 3D-printer for konstruksjon og bygging av modeller
 • Maskinverksted til materialtesting og behandling

Utveksling

Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Oversikt over institusjoner vi har samarbeid med finner du i listen under. 

Opptakskrav

 • Bachelorgrad i ingeniørfag, eller tilsvarande utdanning som følger forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning, med følgende krav til fordypning:

  • 25 stp i matematikk
  • 5 stp i statistikk
  • 10 stp i fysikk, der 5 stp skal vere i termodynamikk/teknisk varmelære og 5 stp skal vere i fluidmekanikk
 • Karaktersnitt på minst C

 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Tar du master i bærekraftig energiteknologi kvalifiserer du til tittelen sivilingeniør. Etter endt utdanning kan du jobbe med tekniske og teknologiske utfordringer i både private virksomheter og offentlige etater.

Du kan for eksempel jobbe som rådgivende og prosjekterende ingeniør innen et fagfelt, som for eksempel hydrogenproduksjon og -bruk, eller du kan jobbe som spesialist på et spesifikt tema, som for eksempel fremstilling og karakterisering av nye solcellematerialer.

Lønn: Hva tener en sivilingeniør?

En sivilingeniør tener i gjennomsnitt 1 107 000 kr i året, i følge utdanning.no.