Nøkkelinformasjon

Studiested

Nordnes

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Kostnader

21300,- kr (3550,- kr pr semester)

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-PRO0001

Antall studieplasser

40

Søknadskode (SO)

20084-18

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Kjemi.

Utdanningen i prosessteknikk gir deg opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som førstefagretningsledere, arbeidsledere og skiftledere, tekniske assistenter og driftsassistenter, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore.

I store deler av industrien, både landbaserte og offshore, er behovet for fagskoleingeniørar med prosessfagleg kompetanse stort. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av prosess anlegg til utvikling og forsking på dette fagområde inngår i kvardagen til ein prosessteknikar.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng , som svarar til 2 år på heiltid. Fagskolen tilbyr eit treårig nettbasert studium. For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev
eller
realkompetanse  tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram . Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Liste over relevante fagbrev finn du på nettsidane våre.

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Behovet for fagskoleingeniørar med prosessfagleg kompetanse er aukande i store delar av industrien, både on- og offshore. Dei viktigaste arbeidsområda for ein fagskoleingeniør frå kjemi/prosess er i første rekkje innan prosessindustri, kjemi- og næringsmiddelindustri på land og offshore. Utdanninga kvalifiserer til stillingar i privat og offentleg sektor. Fagskoleingeniørar med fordjuping i prosess er kvalifisert for stillingar som førstelinjeleiarar, arbeidsleiarar, drifts assistentar, skiftleiare, tekniske assistentar, vedlikehaldsleiar og inspektør.

Alle utdanninger innen