Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 223452

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

2. april 2024.

Om studiet

Bachelor i samfunnsutvikling er eit tverrfagleg studium som gir brei kompetanse til å jobbe med planlegging- og utviklingsoppgåver i offentleg, frivillig og privat sektor. Sentrale tematikkar i studiet vil vere: Berekraftig samfunnsutvikling og planlegging på lokalt og regionalt nivå. Governance/styring; demokratiutøving, styringssystem, økonomi og samstyring lokalt, regionalt og internasjonalt. Prosessleiing, prosesskompetanse, omstilling og endringskompetanse, kommunikasjon og samhandling. Arbeidslivsrelevans i utdanninga er mellom anna ivaretatt gjennom ulike typar prosjektarbeid, praksis og samarbeid med offentlege, frivillige og private institusjonar. Praksisopphald og delar av utdanninga, kan gjennomførast i utlandet. Studiet kvalifiserer også for opptak til Master i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda.

Samfunnsutvikling er ei generalistutdanning som vektlegg fagområda samfunnsplanlegging, governance og styring, og prosessleiing og samhandling. Kunnskap om dette er viktig for å lukkast med det grøne skiftet og for å få til ei berekraftig samfunnsutvikling. Studiet byr slik på eit mangfald av moglegheiter. Studiet har utvikla seg i tråd med dei raske endringane i samfunnet, og har både gått igjennom ei namneendring og justeringar i studieplanen. Dette for å styrke dei allereie gode kvalitetane til utdanninga og det aukande behovet for utviklinga av berekraftige samfunn. Dei spennande praksismoglegheitene, arbeidslivsrelevansen og utviklinga av "soft skills" står framleis sterkt i utdanninga.

Undervisningsopplegg

Studiet er orgainert med varierte arbeidsmåtar og vurderingsformer, med fokus både på fagleg fordjuping og på arbeidslivsrelevans gjennom prosjektsamarbeid og ulike typar praksis. Det er høve til å velje praksis som eit valemne (fjerde semester). Praksisopphald og delar av utdanninga, kan gjennomførast i utlandet same semester.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 452

Anbefalt forhåndskunnskap

Utveksling

Studentar ved Bachelor i samfunnsutvikling kan ta delar av utdanninga i utlandet. Vi rår mellom anna til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Sør-Korea og USA. Les meir om internasjonalisering på nettsidene våre. Les også om Iben Ekornås si praksiserfaring frå opphaldet i Italia.