Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

.

Om studiet

Eit samfunn i kontinuerleg omstilling stiller store krav til leiarar, både i offentleg og privat sektor. Masterstudiet gir høg yrkesretta kompetanse i planlegging, utviklingsarbeid og leiing i samfunn og organisasjonar. Høgskulen i Volda tilbyr som den einaste utdanningsinstitusjonen i landet, ei mastergrad der planlegging og leiing blir sett i samanheng. I studiet vert det lagt vekt på å knyte teori og praksis saman, og til å stimulere studentane til å reflektere over det å vere planleggar og leiar. Masterstudiet som deltidsstudium, går vanlegvis over fire studieår. Ved særskild ønske vert det tilrettelagt for at studiet kan gjennomførast som heiltidsstudium. Ved interesse, ta kontakt med studieadministrasjon. Løpande opptak fram til studiet er fullt, eller nærmare semesterstart. Utvidet frå opprinnelig frist 15. april.

Studiet gir kunnskap om og forståing av samfunnsplanlegging og offentleg leiing som politisk styrte prosessar med sikte på heilskapleg og berekraftig utvikling. Det vert tatt utgangspunkt i at leiarar i offentleg sektor har eit stor samfunnsansvar og at planlegging er eit reiskap for utøving av slik leiarskap. Behova i samfunnet blir meir og meir samansette, og offentleg sektor må difor framstå som meir samordna. Saman med privat og frivillig sektor må offentleg sektor bidra til meir samhandling, og saman med brukarar/borgarar bidra til meir samskapte og tilpassa tenester. Gjennom studiet opparbeider du evne til å knyte saman kunnskap og handling i analysar og refleksjon. Du får eit djupare teoretisk fundament og ei meir kritisk forståing av metodar for leiing og planlegging i samfunn og organisasjonar.

Undervisningsopplegg

Høgskulen i Volda tilbyr masterstudiet som deltidsstudium, og studiet går vanlegvis over fire studieår. Ved særskild ønske vert det tilrettelagt for at studiet kan gjennomførast som heiltidsstudium. Ta kontakt om meir informasjon med studiekoordinatoren eller med Studentsørvis. Undervisninga er ein kombinasjon av førelesingar, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum. Praktiske øvingar med utgangspunkt i studentane sine eigne utfordringar er ein viktig del av studiet. Undervisninga er tilrettelagt både for heiltids- og deltidsstudentar. Emne på 15 studiepoeng går over eitt semester med tre vekesamlingar på fire til fem undervisningsdagar. Mellom samlingane er det sjølvstudium og høve til rettleiing gjennom Canvas.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak 2023. Søknadskode: 4332

Anbefalt forhåndskunnskap

1. Bachelorgrad i planlegging og administrasjon eller tilsvarande. Døme på tilsvarande utdanningar er bachelorprogram innanfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging, administrasjon og leiing, statsvitskap, økonomi og administrasjon. For opptak etter punkt 1 er det krav om fordjuping i fag, emne eller emnegrupper av minimum 80 studiepoengs omfang, derav 20 studiepoeng på fordjupingsnivå eller Integrert yrkesretta utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innanfor fagområdet for mastergraden. Døme på slike utdanningar er barnevernspedagog, sosionom og barnehagelærar. 2. Minst tre år anna høgare utdanning og minst to år relevant praksis frå samfunnsplanlegging og leiing. Det er krav om karaktersnitt C eller betre i opptaksgrunnlaget (bachelor el. tilsvarande).

Utveksling

Høgskulen i Volda har avtalar med utdanningsinstitusjonar i utlandet, og du kan få hjelp til å finne aktuelle studium.

Alle utdanninger innen