Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

223196

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studiet passar for deg som er interessert i religion, kultur, livssyn og etikk. I det fleirkulturelle samfunnet, der menneske med ulike overtydingar og tradisjonar lever saman, er kunnskap om religionar og livssyn viktig. Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi inkludert religions- og livssynmangfaldet i Noreg og er aktuelt for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i offentleg sektor som skule og helse, i media og i ulike trus- og livssynssamfunn.

Du kan velje mellom desse emna, kvart på 15 studiepoeng: Religion og livssyn I (haust 21) Religion og populærkultur (haust 21) Religion og livssyn II (vår 22) Religion og samfunn (vår 22) Intercultural understanding (vår 22) Emna kan takast kvar for seg eller i ulike kombinasjonar. For lærarar som tek dette som vidareutdanning og som ønskjer å ta 30 studiepoeng, tilrår vi emna Religion og livssyn I og II. Dei gir innføringskunnskap, medan emna Livstolking i populærkulturen, Religion og samfunn og Intercultural understanding går djupare inn i nokre aktuelle og samfunnsrelevante aspekt. 

Undervisningsopplegg

Undervisninga er organisert i førelesingar, seminar, individuell oppgåveskriving og gruppearbeid. Det er obligatorisk frammøte. For eksamensordning, sjå emneplanar.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 196

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse.