Bachelor
PR, kommunikasjon og media
Høgskulen i Volda

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

, Heltid

Søknadsfrist

15. april 2016

Studiepoeng

180
Høgskulen i Volda har i dag eit av dei sentrale utdanningsmiljøa innanfor media og kommunikasjon i Noreg. For organisasjonar og bedrifter er det viktig å kunne presentere både kven ein er, og kva ein driv med på ein presis og god måte. Korleis ein organisasjon kommuniserer med seg sjølv og omverda, har innverknad på omdøme, effektivitet og økonomi.
Bachelorprogrammet tilbyr studentane forskingsbasert undervisning innanfor eit breidt spekter av emne og fagfelt;  journalistikk, medievitskap, politisk økonomi, organisasjon og leiing, marknadsføring og ulike sosiologiske og statsvitskaplege emne. Undervisninga er kombinert med jobbrelevante interne og eksterne prosjekt- og praksisordningar. Studentene får inngåande kjennskap til tilhøvet mellom teori og praksis – dette er kanskje det viktigaste konkurransefortrinnet til kommunikasjonsutdanninga i Volda.  
Generell studiekompetanse
Samordna opptak. Kode: 223453
Bachelorgraden gir kompetanse som kan brukast på ei rekkje område i vårt media- og kommunikasjonsorienterte samfunn. Relevante arbeidsplassar vil vere kommunikasjonsbyrå og ulike line- og stabsfunksjonar i både privat og offentlig sektor. Utdanninga kan også gi grunnlag for andre karrierevegar avhengig av arbeidsmarknaden, personlege interesser, og eventuelt vidare utdanning. Våre studentar gjer karriere innanfor ulike sektorar i samfunnet og ser ut til å lukkast.
Studiet dannar grunnlag for opptak til relevante mastergradar innanfor fagfeltet i Noreg og i utlandet.
Bachelorgraden gir kompetanse som kan brukast på ei rekkje område i vårt media- og kommunikasjonsorienterte samfunn. Relevante arbeidsplassar vil vere kommunikasjonsbyrå og ulike line- og stabsfunksjonar i både privat og offentlig sektor. Utdanninga kan også gi grunnlag for andre karrierevegar avhengig av arbeidsmarknaden, personlege interesser, og eventuelt vidare utdanning. Våre studentar gjer karriere innanfor ulike sektorar i samfunnet og ser ut til å lukkast.
Studiet dannar grunnlag for opptak til relevante mastergradar innanfor fagfeltet i Noreg og i utlandet.
Studiet er lagt opp slik at mange av studentane gjennomfører delar av studiet (inntil eitt semester) ved universitet i utlandet, til dømes ved Westminster i London, Griffith College i Irland eller Hawaii Pacific University. Der er svært mange alternativ ved universiteta i over 50 land som høgskulen har direkte samarbeid med.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2015

35.10 (primær)
36.70 (ordinær)

Studieplasser

27

Søknadskode (SO)

223453