Fakta

Lærested:
Sted:
hivolda.no
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 223437

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

24. april 2024.

Om studiet

Bachelor i musikk gir deg ei solid og allsidig musikkutdanning. Utdanninga kvalifiserer for arbeid i både skuleverket og kultursektoren, til dømes som musikklærar, musikar, låtskrivar, produsent eller arrangør. Studiet vektlegg konkrete praktiske ferdigheiter innan samspel, improvisasjon, låtskriving og musikkteknologi. Du får praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne arbeide med musikk og leie andre i musikalsk samspel. Kunnskap om læringspsykologiske, musikkpedagogiske og helsemessige dimensjonar er også ein viktig del av studiet. Som student ved Bachelor i musikk får du tilgang til svært gode fasilitetar med profesjonelt musikkstudio og øvingslokale. Høgskulen i Volda har eige kor og sympfoniorkester. Fullført bachelorgrad kvalifiserer for opptak på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir deg undervisningskompetanse i skulen. Denne ordninga vil truleg bli vidareført til 2028. Om du ønskjer å ein mastergrad, har Høgskulen i Volda under planlegging Master i natur, kultur og sosial berekraft. Studiet har fokus på sosial berekraft og kva rolle praktisk/estetiske kulturfag og sosialt entreprenørskap kan ha i arbeidet for eit berekraftig samfunn. Fullført mastergrad vil også kvalifisere for opptak på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og gi deg undervisningskompetanse i skulen. Følg oss på facebook og instagram!

Studiet har som mål å gi studentane gode kunnskapar og ferdigheiter innanfor musikkutøving og formidling, komponering og arrangering, musikkpedagogikk og instrumentaldidaktikk. Gjennom individuell hjelp og rettleiing ønskjer vi at du skal kunne utvikle deg som utøvar på eit instrument eller som songar.

Undervisningsopplegg

Bachelor i musikk er ei praktisk-teoretisk utdanning. Undervisninga vekslar mellom førelesing, øving og arbeid i grupper eller individuelt, og vert tilpassa den enkelte student. Studentane får også høve til å opptre på både lukka og offentlege konsertar, arrangert av Høgskulen i Volda. Det vert det arrangert ulike kurs og ekskursjonar, blant anna ein studietur til Ole Bull-akademiet på Voss der du får kurs i folkemusikk. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 437

Anbefalt forhåndskunnskap

Utveksling

Delar av musikkutdanninga kan takast i utlandet. Vi rår til dømes til musikkonservatoriet i Riga eller våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Irland, Latvia, New Zealand, Storbritannia og USA.