Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 44.40 (primær)
  • 46.60 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 223845

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

23. august 2023.

Om studiet

Studieprogrammet Medieproduksjon er ei praktisk-teoretisk treårig utdanning. Studentane jobbar med å utvikle, planlegge og gjennomføre produksjonar innan dokumentar, oppdragsfilm og livestreaming. Større prosjektarbeid og ekstern praksis inngår som ein del av studiet.

Den praktiske delen av studiet har fokus på historieforteljing med foto og video. Studentane lærer idé- og konseptutvikling, research, visuelt språk og produksjonsteknikk, og får erfaring frå arbeid med regi, foto, lyssetting, lyd, klipp og produksjonsleiing. I den teoretiske delen av studiet lærer du sentrale omgrep og teoriar for analyse av audiovisuelt medieinnhald, teoriar om forholdet mellom media og publikum, og mediemakt. Du får opplæring i akademisk skriving og forskingsmetode. Relevant mediejuss og -etikk er integrert i fleire emne i bachelorgraden.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er ein kombinasjon av forelesningar, workshop, prosjektarbeid og rettleiing. Undervisninga vert i periodar organisert som intern praksis, der studentane jobbar i grupper med å produsere dokumentar- og oppdragsfilm. Det vert nytta ulike vurderingsformer i dei ulike emna, sjå emneplanar. For å oppnå eit tilstrekkeleg godt kompetansenivå i medieproduksjon, er det nødvendig at du som student engasjerer deg aktivt i eiga læring. Det forventast at du bruker tid til å arbeide med faga i tillegg til organisert undervising, både i praktiske og teoretiske emne. Du vil jobbe både individuelt og i grupper. Det kan bli undervist på engelsk i enkelte emne. Det er en stor fordel om du har eigen berbar datamaskin som er eigna til programvare for redigering av foto og video.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 223 845

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse. Det krevst ingen forkunnskapar innanfor mediefag. Det faglege innhaldet i første studieår er på eit grunnleggande nivå.

Utveksling

Det er mogleg å gjennomføre delar av studiet i utlandet, med utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar. Sjå moglege samarbeidsinstitusjonar.

Alle utdanninger innen