Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

25. april 2024.

Om studiet

Vidareutdanninga er tilrettelagt for lærarar som ønskjer å få praktisk erfaring, samt utvikle teoretisk og fagdidaktisk kunnskap i skulefaget kunst og handverk. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom praktisk utøvande arbeid, teoretisk tilnærming, og didaktisk refleksjon knytt til studenten sin eigen praksis som lærar. Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar.

Undervisningsopplegg

Vidareutdanninga er organisert som eit kombinert nett- og samlingsbasert tilbod med to samlingar pr. semester. Samlingane vil sikre at studentane får nødvendig undervisning i praktisk arbeid i verkstaden, erfaring i bruk av verkty og maskiner, samt kunnskap om varierte arbeidsmåtar og prosessar, som står sentralt i kunst og handverksfaget. I tillegg til samlingane er det digitale læringsløyper og nettmøter. Det vert gjeve undervegsvurderingar i undervisningsituasjonar også nettbasert. For å kunne gå opp til eksamen må 80 % av alle læringsløyper gjennomførast innan fastsatt frist. Eksamen er sett saman av praktiske og teoretiske oppgåver. Eksamen vert vurdert til stått/ ikkje stått.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Kompetanse for kvalitet. Søknadskode: 4204

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført lærarutdanning (grunnskulelærar, allmennlærar, førskulelærar, barnehagelærar, eller Praktisk-pedagogisk utdanning PPU).

Alle utdanninger innen